Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu finns en regional vattenförsörjningsplan för Gotland

Att säkra tillgången till vatten av god kvalitet är en förutsättning för att Gotland ska kunna utvecklas. Länsstyrelsen har nu, i samarbete med Region Gotland och LRF, tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för Gotland som sträcker sig till och med år 2045.

Planen ska användas som ett underlag vid bland annat samhällsplanering, miljö- och hälsoskydd, prövning och klimatanpassning. Den pekar ut vilka vattenresurser som är särskilt viktiga att vårda och utveckla och redovisar ett antal åtgärder som det är extra viktigt att arbeta vidare med.

– Vi kommer behöva jobba på många olika plan för att få vattenförsörjningen att fungera även i ett långsiktigt perspektiv. Nu har vi en gemensam utgångspunkt och grund att stå på, säger Frida Eklund, vattenhandläggare på länsstyrelsens miljö- och vattenenhet.

De senaste årens väder som medfört rekordlåga grundvattennivåer och problem med dricksvattenförsörjningen i stora delar av södra och mellersta Sverige, har medfört att vattenproblematiken har uppmärksammats även nationellt. Gotland är med sitt ö-läge och sina geologiska och hydrologiska förutsättningar ett av de mest utsatta länen. Samtidigt som vattenbehovet på ön beräknas öka med nästan 30 procent till år 2045 kommer klimatförändringarna att leda till längre perioder med både torka och översvämningar.

– Det här kommer att påverka vattentillgången och vattenkvaliteten både i det kommunala vattennätet och i enskilda brunnar. Det finns inte en lösning på problemet, utan många olika åtgärder kommer att behöva göras, säger Frida Eklund.

Några av de förslag till åtgärder som pekas ut är att trygga vattentillgångarna för både den allmänna och enskilda vattenförsörjningen, införa vattenrådgivning för dem som har enskild vattenförsörjning och att de län med störst problem med torka och vattentillgång tydligare borde kunna få nationellt stöd.

– Vi måste också fortsätta att arbeta med vattenkvaliteten i enskilda brunnar. Uppskattningsvis 6000 permanentboende gotlänningar dricker varje dag otjänligt vatten på grund av påverkan från mikrobiologi. Ett första steg mot att komma tillrätta med det är att se över sin brunnskonstruktion, säger Frida Eklund.

Kontakt