Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya naturreservat i Gothem och Klinte

Naturreservatet Sojdmyr

Naturreservatet Sojdmyr

Länsstyrelsen har beslutat att bilda två nya naturreservat på Gotland, Sojdmyr i Gothem och Snögrinde i Klinte. I båda fallen handlar det om skogsområden med kalkbarrskog och våtmarker där många rödlistade arter har påträffats.

Reservatet Sojdmyr ligger 800 meter sydväst om Gothem kyrka och omfattar drygt 186 hektar, varav större delen är produktiv skogsmark. Reservatet består av en mosaik av äldre barrskog och våtmarker där många värdefulla marksvampar och växter trivs. Hela 42 rödlistade arter har påträffats i området.

Naturreservatet Snögrinde

Naturreservatet Snögrinde

Snögrinde ligger sydost om Klintehamn och består till största delen av tätvuxen kalkbarrskog på fuktig mark. I skogen finns frodigt blommande gläntor, våtmark och rikkärr med gott om fjärilar och gräshoppor. Reservatet har höga naturvärden, främst kopplade till den äldre skogen, och även här har ett flertal skyddsvärda och rödlistade arter påträffats.

– Bildandet av de här båda reservaten bidrar till att uppfylla flera nationella miljökvalitetsmål, bland annat ”Levande skogar”, och överensstämmer också med den regionala skogsstrategin, säger naturvårdshandläggare Sebastian Bolander.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss