Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Två vrak utanför Gotlands kust fornlämningsförklaras

Dykning vid fartyget Princess

Foto: Jim Hansson, SMM

De två ångfartygsvrak utanför Gotlands kust som tidigare i höstas undersöktes av marinarkeologer har nu fornlämningsförklarats av länsstyrelsen. Det är första gången Länsstyrelsen i Gotlands län väljer att fornlämningsförklara en lämning.

Tidigare klassades alla vrak efter fartyg som förlist för minst 100 år sedan som fornlämningar. År 2014 ändrades lagen, och nu krävs att ett fartyg kan antas ha förlist före år 1850 för att det ska få ett automatiskt fornlämningsskydd. Två av de fartygslämningar som i och med den förändrade lagstiftningen förlorade sitt skydd var ångfartyget Princess utanför Östergarn och ångskonerten Vulcan utanför Fårö.

– Lagen ger länsstyrelserna möjlighet att fornlämningsförklara även yngre lämningar om de är särskilt kulturhistoriskt värdefulla, och det bedömer vi att de här två lämningarna är. Både Princess och Vulcan är goda representanter för ångare i järn byggda under 1800-talets andra hälft, en lämning som annars är underrepresenterad i Östersjön, säger Anders Malm, chef för enheten för samhälle och kulturmiljö vid länsstyrelsen.

Under en oktobervecka i år var marinarkeologer från Sjöhistoriska museet på Gotland för att undersöka och dokumentera de båda vraken. Deras dokumentation och värdering ligger till grund för länsstyrelsens beslut. Vid sidan om den kulturhistoriska bedömningen görs även en bedömning av upplevelsevärdet, som i båda dessa fall beskrivs som positivt i marinarkeologernas rapport. Båda vraken ligger på grunt vatten vilket gör dem möjliga att uppleva för hobbydykare.

Mer om ångfartygen
Lastångaren Vulcan sjösattes år 1872 i Bremen. Ångaren, byggd i järn och trä, kantrade och sjönk den 28 maj 1873 utanför Fårö med en last av 500 ton råg. Den 18 man starka besättningen kunde räddas och en strandningsauktion hölls i Fårösund den 23 juni. Kvar på cirka 18-20 meters djup finns nu delar av förstäv, akter med roder och hela ångpannan med maskin.

Ångaren Princess byggdes och sjösattes år 1869 i Hull i England. År 1888 grundstötte fartyget öster om Östergarns holme. Dagen efter bröts fartyget av. Besättningen hade vid det laget undsatts av bärgningsångare. Av Princess ursprungliga längd på cirka 75 meter finns en cirka 45 meter lång del av skrovet bevarat.

Ångfartygen Vulcan och Princess var båda lastade med spannmål från hamnen Kronstadt utanför Sankt Petersburg i Ryssland. De är goda representanter för de ångdrivna spannmålsexporterna i Östersjöområdet som ökade under perioden till följd av sjunkande fraktkostnader.

Det här innebär ett fornlämningsskydd
Fornlämningsskyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada fartygslämningarna.

Kontakt