Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Avstyrker tillstånd för kalkbrytning

Flygfoto över kalkbrott och Tingstäde träsk. Foto: Gunnar Britse

Flygfoto över kalkbrott och Tingstäde träsk. Foto: Gunnar Britse

Länsstyrelsen anser att Cementas ansökan om utökad täktverksamhet ska avslås då den riskerar att påverka både naturvärden och den framtida vattenförsörjningen för ön.

– Vår bedömning är att den planerade verksamheten riskerar att påverka den långsiktiga vattenförsörjningen för Gotland. Därför anser vi att ansökan om täktverksamhet ska avslås, säger Lena Kulander vid länsstyrelsens miljö- och vattenenhet.

Cementa AB har ansökt hos mark- och miljödomstolen om tillstånd för befintlig och utökad täktverksamhet vid Filehajdar och Västra brottet på nordöstra Gotland. Den planerade täktverksamheten skulle innebära en utökning med totalt 46 hektar. Vid täkten i Filehajdar vill företaget också bryta djupare än tidigare. Ansökan gäller ett uttag på 3,8 miljoner ton kalksten per år under tjugo år.

I remissvaret till mark- och miljödomstolen påtalar länsstyrelsen att den planerade verksamheten påverkar möjligheterna till fortsatt grundvattenuttag i Slite och utgör en risk för den långsiktiga användningen av Tingstäde träsk som vattentäkt.

– Vi kan konstatera att företagets förslag till kompensationsåtgärder för påverkan på vattenförsörjningen inte är tillräckligt utredda, säger Lena Kulander.
Utöver vattenförsörjningen anser länsstyrelsen att den planerade verksamheten också riskerar att ändra förutsättningarna för naturvärden inom riksintresset för naturvård.

– Bolagets verksamhet kan på ett betydande sätt påverka miljön och hota skyddade naturtyper och arter inom Natura 2000-områdena i Hejnum Kallgate och Bojsvätar, säger Lena Kulander.

Länsstyrelsen har under torsdagen skickat remissvaret till mark- och miljödom-stolen. Det är domstolen som senare beslutar om tillstånd för verksamheten ska lämnas.

Kontakt