Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stärkt skydd för Visby innerstad

Visby innerstad. Foto: Roland Magnusson/mostphotos

Visby innerstad. Foto: Roland Magnusson/mostphotos

Länsstyrelsen vill stärka skyddet för fastigheter i Visby innerstad och har därför beslutat att samtliga rivningslov som Region Gotland fattar beslut om ska skickas till länsstyrelsen för prövning.

– Vi vill försäkra oss om att riksintresset för kulturmiljövård i Visby innerstad beaktas vid varje enskilt rivningslov, säger Anders Malm, enhetschef för enheten för samhälle och kulturmiljö vid länsstyrelsen.

Visby innerstad är sedan 1987 klassificerat som riksintresse för kulturmiljövård enligt miljöbalkens bestämmelser och i Region Gotlands byggnadsordning anges att rivning i innerstaden är olämpligt och bör undvikas.

– Länsstyrelsen bedömer att det föreligger särskilda skäl att genom ett förordnande se till att alla rivningslov sänds till länsstyrelsen och att dessa därmed kan överprövas, säger Anders Malm.

Länsstyrelsens beslut bygger på erfarenheterna efter byggnadsnämndens beslutsfattande gällande rivningslov av fastigheten Visby Atterdag 6.

– Rivning av byggnader är ett oåterkalleligt ingrepp i den i riksintressebeskrivningen utpekade stadsbebyggelsen och kan leda till påtaglig skada på det område som av Riksantikvarieämbetet klassats som riksintresse för kulturmiljövård, säger Anders Malm.

Kontakt