Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen söker bidrag till arbete med förorenad mark

Länsstyrelsen ansöker hos Naturvårdsverket om totalt 1.370.000 kronor i bidrag för att kunna genomföra undersökningar och utredningar av fyra förorenade områden på Gotland under 2019-2020.

Det handlar om fastigheter som tidigare inhyst verksamheterna Södervägs brädgård, Romatvätten, Sanda valskvarn och Visby kemiska tvätt. Ytterligare medel för år 2020 kommer att sökas nästa höst.

Vid Södervägs brädgård vill SGU komplettera de undersökningar som de nu utför i området. Vid Romatvätten och Sanda valskvarn har översiktliga undersökningar gjorts som nu behöver kompletteras innan åtgärder kan sättas in, och på fastigheten där Visby kemiska tvätt tidigare låg vill länsstyrelsen inleda en översiktlig undersökning.

– På tre av fastigheterna har det tidigare bedrivits verksamheter som vi vet påverkat miljön även på lång sikt. Vid Romatvätten har man uppmätt klorerade alifater, ämnen som använts som lösningsmedel i kemtvättar. Vid före detta Visby kemiska tvätt kan rester av samma ämnen finnas, vilket vi nu vill kontrollera. Vid Södervägs brädgård är marken kraftigt förorenad av kreosot, och vid Sanda valskvarn har höga halter av kvicksilver konstaterats, säger Ulf Lavergren, miljöhandläggare på länsstyrelsen.

Utredningar inleds nu också på Gasverkstomten i Visby, men där med Region Gotland och inte Länsstyrelsen som huvudman. Statliga bidrag för den undersökningen beviljades tidigare i år.

Kontakt