Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om bildande av ett nytt naturreservat och beslut om ändring av ett befintligt naturreservat

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 22 oktober 2018 beslutat att bilda samt meddela föreskrifter för naturreservatet Träskvidar.

Naturreservatet berör fastigheterna Hellvi Stora Ire 1:30, Hellvi Stora Ire 1:24, Hellvi Stora Ire 1:22, Hellvi Stora Ire 1:28, Hellvi Stora Ire 1:7, Hellvi Lilla Ire 1:18, Hellvi Norrgårde 1:40, Hellvi Nystugu 1:18, Hellvi Norrgårde 1:50 och Hellvi Norrgårde 1:30.

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 22 oktober 2018 också fattat beslut om ändring i föreskrifter, skäl, syfte och skötselplan för naturreservatet Bosarve naturskog, som berör fastigheten Lye Bosarve 1:21. Beslutet innebär ingen förändring av reservatets geografiska utbredning.

Besluten riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdena.

De fullständiga besluten med föreskrifter och skötselplaner finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsenheten, Visborgsallén 4, 621 85 Visby.

Besluten kan överklagas hos regeringen genom skrivelse som ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby, senast den 15 november 2018. Diarienummer 511-2176-12 bör anges för Träskvidar och 511-2884-14 för Bosarve naturskog.

Kontakt