Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen i Gotlands läns upphävande av tidigare föreskrifter samt tillfälliga föreskrifter om utökat eldningsförbud

Beslutade den 10 augusti 2018 (dnr 452-2796-18)

Länsstyrelsen i Gotlands län föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor följande.

1 § Länsstyrelsen föreskriver utökat eldningsförbud utomhus inom hela länet. Förbudet omfattar all eldning utomhus på allmänna platser, även t.ex. grillning vid särskilt iordningställda grillplatser och nyttjande av alla former av friluftskök med öppen låga.

2 § Räddningstjänsten vid Region Gotland får medge undantag från förbudet om det föreligger särskilda skäl. Ansökan om undantag från förbudet ska vara skriftlig.

3 § Ansvar för överträdelser av denna föreskrift finns i 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

4 § Länsstyrelsens föreskrifter 09FS 2018:03 om totalt eldnings- förbud ska upphöra att gälla.

Föreskrifterna träder i kraft den 10 augusti 2018 kl. 14:00 och gäller tills vidare.

Kontakt