Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Över 10 miljoner satsas på gotländskt transportprojekt

Lastbil kör på väg.

Projektet ska minska utsläppen av växthusgaser från transporter.

För att Gotland ska nå det nationella målet och lyckas sänka sina växthusgasutsläpp från transporter med 70 procent år 2030 krävs rejäla insatser. Länsstyrelsen har nu beviljats totalt 10,3 miljoner kronor till ett projekt som ska bidra till energieffektivisering och minskade växthusgasutsläpp inom den gotländska transportsektorn.

Projektet, som har fått namnet Hållbara transporter, kommer att pågå i tre år, med start 1 augusti 2018. Fokus kommer att ligga på vägtransporter och arbetsmaskiner inom anläggning/entreprenad och industri. I projektet ingår bland annat att genomföra informationsinsatser riktade till både utförare och beställare av transporter, att organisera erfarenhetsutbyte mellan aktörer och att se över möjligheter för en mer hållbar arbetspendling.

– Det är otroligt kul att vi har fått stöd för att genomföra det här projektet, säger Anna Sorby, projektledare på länsstyrelsen. Vägtransporter och arbetsmaskiner står för en betydande del av växthusgasutsläppen och i en förstudie som jag gjorde under vintern kom det fram att det finns stor potential för att minska dessa utsläpp på olika sätt. Nu när Gotland dessutom ska bli pilot för ett förnybart energisystem har vi ett gyllene tillfälle att testa olika lösningar och visa vägen för hållbara transporter.

Små- och medelstora företag som utför transporter kommer inom projektet att erbjudas konsulthjälp för att utveckla eller komma igång med sitt energieffektiviserings- och energiomställningsarbete. Det kommer även att ingå en del testverksamhet, där företag får prova olika fossilfria fordon samt digitala system för samordning av transporter.

– Den 5 september anordnas en transportdag av länsstyrelsen, Region Gotland och Produkt Gotlands projekt ”Fossilfri framfart”, där det kommer att hållas flera intressanta föredrag med tema effektivisering och omställning till förnybart. Den dagen blir också lite av en ”kick-off” för det här projektet, så jag hoppas verkligen att öns alla transportaktörer hittar dit, säger Anna.

Finansieringen till projektet kommer främst från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gotlands anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder, men flera lokala aktörer medfinansierar också projektet genom arbetstid. Förutom att Region Gotland och Uppsala universitet lägger ett betydande antal timmar i projektet så bidrar även Sveriges åkeriföretag, Gotlands åkericentral och företagsnätverket Tillväxt Gotland med sin tid.

 

Kontakt