Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Torkan på Gotland

Här hittar du information om den långvariga torkan på Gotland.

Informationsmöten under augusti

Den 21 augusti bjuder LRF Gotland in Gotlands lantbrukare till information med anledning av torkan, och 28 augusti inbjuds öns hästägare till ett möte arrangerat av länsstyrelsen i samarbete med Gotlands Ridsportförbund och Visbytravet.

Referat från hästägarmötet
Presentation från hästägarmötet

Brandskydd vid skördearbete i jordbruket

För att begränsa riskerna kopplat till skördearbete på mark med hög brandrisk under särskilt torra förhållanden är det av stor vikt att arbetet genomförs med god planering och försiktighet. Kombinationen av maskiner i drift och torr växtlighet innebär ökad risk för vegetationsbränder. Allt arbete med skördetröskor och andra skördemaskiner bör ske med största försiktighet. En brand som uppstår i torrt gräs sprider sig snabbt och det behövs mycket vatten för att släcka. Då det är mycket torrt i marken finns risk att brand kan uppstå även vid skörd av vall.

Mer information ifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Pdf, 249.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Akut foderbrist på Gotland

Den långvariga torkan och värmen gör att det är akut brist på både bete och vinterfoder till kor, får och hästar. Länsstyrelsen i Gotlands län uppmanar alla markägare att upplåta tillgänglig mark för skörd eller bete.

Den akuta foderbristen på Gotland blir mer och mer märkbar för varje dag. Det krävs mycket regn en tid framöver för att återväxten i betesmarker och på vallarna och åkrarna ska komma igång igen. Förstaskörden av grovfoder (ensilage och hö) motsvarar cirka 50-60 procent av normalskörden och andraskörden är i stort sett obefintlig. Många djurhållare tvingas redan nu ta av vinterfodret för att klara situationen med solsvedda beteshagar utan återväxt.

All mark behövs

Länsstyrelsen har upplåtit drygt 400 hektar mark i skyddade områden till lammbete. Ytterligare två mindre områden finns tillgängliga för upplåtelse. Båda områdena utgörs av skogsbete och saknar stängsel. Det ena området uppgår till ca 5 hektar och ligger i den norra delen av Folhammars naturreservat. Det andra området utgörs av större delen av naturreservatet Helges hage. Cirka 16 hektar kan stängslas här.

Kontakta Lena Lavergren vid intresse: lena.lavergren@lansstyrelsen.se

Inom Region Gotland arbetas för fullt med att få fram tillgänglig mark för bete eller slåtter och Visby stift, som också är en stor markägare på ön, vill att lantbrukare hör av sig om de behöver mark.

Vi behöver alla dra vårt strå till stacken, och länsstyrelsen uppmanar nu alla markägare på Gotland som inte har egna djur att se över möjligheterna att låta djurhållare använda den växtlighet som finns – till bete eller till skörd. Ostängslade betesmarker som inte använts på några år kan vara av intresse.

Länsstyrelsen förmedlar inte marker. För de som kan erbjuda hjälp med betesmark åt djuren hänvisas till olika frivilliga initiativ på Facebook, exempelvis:

Akut foderförmedling för Gotlands betesdjur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foderhjälpen 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MR Gotland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen kan bevilja undantag från EU:s regelverk

Med anledning av den långvariga torkan kan länsstyrelsen sedan mitten av juni tillåta lantbrukare på ön att skörda på de marker som inte omfattas av Jordbruksverkets dispens.

Läs mer om vad som gäller för undantag från EU:s regelverk

Miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar

De senaste veckorna har torkan påverkat många lantbrukares möjligheter att följa den betesplanering som det var tänkt. Länsstyrelsen på Gotland ger inga generella undantag när det gäller att följa villkoren för miljöersättningen, utan behöver pröva lösningar från fall till fall. Kontakta vid behov länsstyrelsen som snabbt prövar om undantag är möjligt.

Läs mer om vad som gäller för betesmarker och slåtterängar

Undantag gällande utevistelse för mjölkkor

Den omfattande torkan har gjort att många beteshagar nu saknar gräs i tillräcklig omfattning för att uppfylla kravet på utevistelse med tillräcklig växtlighet. Nötkreatur som hålls för mjölkproduktion omfattas av att Jordbruksverket nu utfärdat ett generellt undantag som tillåter fortsatt utevistelse. Jordbruksverket och länsstyrelsen anser att fortsatt utevistelse med tillskottsutfodring i grunden är positiv för djuren. Med tanke på rådande värme är det bra att tänka på hur djuren kan få tillgång till skugga.

Länsstyrelsen uppmanar till sparsamhet med vatten från egen brunn

En stor del av de enskilda brunnarna på Gotland får sitt vatten från små grundvattenmagasin. Mätningar i juni visar att grundvattennivåerna i de små magasinen är mycket under de normala, och länsstyrelsen uppmanar dem med egen brunn att vara sparsamma med sitt vatten.

Uppmanar till sparsamhet med vatten från egen brunn


Kontakt