Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppmanar till sparsamhet med vatten från egen brunn

En stor del av de enskilda brunnarna på Gotland får sitt vatten från små grundvattenmagasin. Mätningar i juni visar att grundvattennivåerna i de små magasinen är mycket under de normala, och länsstyrelsen uppmanar dem med egen brunn att vara sparsamma med sitt vatten.

Aktuella grundvattennivåer juni 2018
I de stora grundvattenmagasinen, som innehåller större mängder vatten och därför reagerar långsammare på nederbörd, vattenuttag och torka är grundvattennivåerna i juni månad under de normala för Gotland.

I de små grundvattenmagasinen, som reagerar relativt snabbt på förändringar, är grundvattennivåerna mycket under de normala. Den 15 juni gjordes den senaste mätningen vid Isums, i närheten av Roma. Resultatet bekräftar bilden av grundvattennivåer mycket under de normala i Gotlands mindre grundvattenmagasin.

Aktuell nederbörd juni 2018
Enligt SMHI har det endast kommit 18 mm nederbörd på Visby flygplats under perioden 1 april – 18 juni. Detta ska jämföras med en ungefärlig normalnederbörd på 79 mm under samma period.

Bedömning
De stora nederbördsmängderna under hösten och vintern 2017 har medfört att Gotland inför sommaren 2018 har ett bättre utgångsläge i grundvattenmagasinen jämfört med somrarna 2016 och 2017. Det är ändå tydligt att de små magasinen reagerat på vårens uteblivna regn genom att nivåerna sjunkit.

– Länsstyrelsen uppmanar därför till sparsamhet för dem med enskild vattenförsörjning eftersom nivåerna i små magasin redan nu är mycket under det normala för årstiden, säger Markus Ekeroth på miljö- och vattenenheten.

Den långvariga torkan får också stora konsekvenser för bland annat jordbruket, Vallskörden har påverkats negativt och framöver finns även risk för negativ påverkan på spannmålsskörden.

Låga flöden i länets vattendrag
Trots hösten och vinterns rikliga mängder regn och snö har en varm och nederbördsfattig period börjat hota växt- och djurlivet i länets åar. Länsstyrelsen uppmanar därför gotlänningarna att inte använda åvatten för att vattna fält och trädgårdar. Flödena i länets vattendrag är låga och det vatten som fortfarande rinner fram behövs för att växt- och djurlivet i vattendragen ska klara sig.

– Det är inte tillåtet att pumpa upp vatten när vattentillgången är begränsad och det finns risk för skada på naturmiljön. Vid dagens låga vattenföring kan varje större vattenuttag orsaka skada, men också summan av många små uttag kan skada växt- och djurlivet i åarna, säger Peter Landergren på miljö- och vattenenheten.

För den som har tillstånd att ta ut vatten gäller de villkor som anges i tillståndet.

Länsstyrelsen kommer sommaren 2018, i slutet av juni, juli och augusti, att redovisa aktuella grundvattennivåer och nederbörd från SGU och SMHI. Resultaten kommer att redovisas på vår hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gotland/varna-vattnet.

Kontakt