Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen föreslår nya riksintresseområden för friluftsliv

Pressmeddelande

Länsstyrelsen har nu till Naturvårdsverket skickat in förslag på reviderade och nya riksintresseområden för friluftsliv. Förutom de
sex sedan tidigare utpekade områdena som nu reviderats föreslår Länsstyrelsen sex nya områden. Ärendet med att ta fram reviderade och nya områden har pågått under flera år och synpunkter har tagits in i olika omgångar.

Ett riksintresseområde är ett område som på grund av sina speciella förutsättningar är av nationellt intresse. Områdena är främst ett planeringsinstrument. Att ett område blir utpekat som ett riksintresse innebär inte ett ovillkorligt skydd eller en direkt rätt att använda det för det ändamål som det redovisats för. Ett område eller delar av det kan dessutom bedömas vara av riksintresse för mer än ett ändamål. Det är först i en juridiskt bindande plan eller i en tillståndsprövning som frågan om dess användning slutligen avgörs.


– Vi har lyssnat på de synpunkter som kommit in och jag tror vi hittat en bra balans i det förslag som nu skickas in till Naturvårdsverket, säger Mattias Vejlens, friluftssamordnare. Bland annat har vi tagit bort tätbebyggda områden på Storsudret och Östergarnslandet och samtliga LIS-områden på Gotland efter påpekanden från Region Gotlands samhällsbyggnadsförvaltning.

Friluftsliv har stor betydelse för exempelvis folkhälsa, social gemenskap och kunskap om naturen. Tillgången till natur- och rekreationsområden är viktig för många gotlänningar, inte minst ur ett folkhälsoperspektiv.

Gotlands säregna natur och den rika kulturen gör också ön mycket attraktiv ur turismsynpunkt. Natur- och upplevelseturism är ett av de starkast framväxande områdena inom turistbranschen.

Riksintresseområden för friluftsliv kan spela stor roll för utvecklingen av naturturism och kan ha stor betydelse för landsbygdsutvecklingen här på Gotland eftersom riksintresseområdena finns spridda över hela ön.

Några av de nya områdena är idag välkända friluftsområden, exempelvis Follingbohöjden, Slite skärgård och området vid Bästeträsk. Även Hejnum hällar har många besökare; både cyklister, orkidévandrare och andra som vistas i området.

Redan idag pågår arbeten med att stärka friluftslivet i många av de utpekade områdena. Vid Bästeträsk undersöks förutsättningarna att bilda en nationalpark, vid Follingbohöjden ska ett naturreservat bildas och längs nordvästra Gotlands kuststräcka planeras en längre vandringsled, Klintkustleden.

Reviderade områden

FI01 Fårö
FI02 Östergarnslandet
FI03 Storsudret
FI04 Gotlandskusten
(FI05 Gotska Sandön, NV har beslutat om reviderat område 2014-06-24)
FI06 Karlsöarna

Nya områden

FI07 Bästeträsk
FI08 NÖ Gotlands kust o skärgård
FI09 Hejnum hällar
FI10 Follingbohöjden
FI11 Norrbys kulturreservat+ Bäcks naturreservat
FI12 Östergarnsholm

Kontakt