Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bidrag för åtgärder i ängs- och betesmarker

Vill du restaurera igenvuxna marker till ängs- eller betesmark eller tidigare hamlade lövträd på eller i anslutning till jordbruksmark? Då kan du ansöka om ersättning för kostnaderna som åtgärderna medför.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet, Länsstyrelsen handlägger ansökningarna.

Ersättning för åtgärder i ängs- och betesmarker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ansökningsperiod

Du kan ansöka om stöd under perioden 10 juni – 11 augusti 2024.

Vem kan söka bidrag?

Du kan söka bidraget om du är markägare eller har markägarens tillåtelse att utföra restaureringsåtgärder, till exempel som arrendator. Stödet kan också sökas av vissa stiftelser och föreningar samt kommunala bolag och entreprenörer. Statliga myndigheter och kommuner kan inte få bidrag för restaureringsåtgärder.

Så stort är bidraget

Som högst kan du få ersättning som täcker 70 procent av godkända kostnader för restaureringsåtgärderna.

Under 2024 har Länsstyrelsen i Gotlands län totalt 419 000 kronor att fördela i stöd.

Åtgärder som du kan få bidrag för

Du kan få bidrag för att restaurera ängsmarker och betesmarker på minst 0,3 hektar eller för att restaurera tidigare hamlade lövträd i jordbrukslandskapet. Bidrag kan ges till åtgärder som är nödvändiga för restaureringen, till exempel avverkning, röjning, bortforsling av ris och eget arbete.

Prioriterade åtgärder i Gotlands län

Grundförutsättningen för att en mark ska vara aktuell för restaureringsstöd för betesmark och slåtterängar är att området har kvar höga natur- eller kulturvärden kopplat till en historik av bete eller slåtter.

I Gotlands län är ansökningar som uppfyller följande kriterier prioriterade:

  • möjlighet till långsiktighet i skötseln (till exempel förekomst av egna djur)
  • restaurering av slåtteräng
  • närhet till andra värdefulla ängs- eller betesmarker
  • marker som innehåller stor variation av naturtyper
  • riklig förekomst av kulturlämningar
  • bra kostnadseffektivitet.

Om ansökan gäller restaurering av tidigare hamlade träd görs en samlad bedömning av nuvarande värden, vilken nytta en restaurering skulle göra för det enskilda trädet och för landskapet, samt förutsättningar att lyckas med restaureringen under den begränsade tidsperioden.

Ansök om bidrag

Ansökan om bidrag för åtgärder i ängs- och betesmarker

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress så att vi kan skicka en bekräftelse på din ansökan.

KONTAKTUPPGIFTER

Ange namn på enskild person, markägare, ideell förening eller kommun som ansvarar för eventuell restaurering.


Fastighetsbeteckning där åtgärden planeras att utföras.
OMRÅDESINFORMATION


Exempelvis betes-, åker- eller skogsmark.
Rådgivning finns gällande betesrestaurering (obligatoriskt) * (obligatorisk)
Rådgivning finns gällande betesrestaurering (obligatoriskt)


UTFORMNING AV RESTAURERING

Ange slåtter- och/eller betesmarksareal i hektar. Eller om åtgärden gäller träd, antal träd.

Gör en uppskattning av hur mycket du tror att åtgärden kommer att kosta, räkna även in eget arbete. Ta gärna hjälp av Naturvårdsverkets vägledning som finns länkad längst ned på denna sida.
Metod, tidpunkt och omfattning av restaureringsåtgärder som planeras att utföras
Restaureringsåtgärder kan pågå under flera år. Fyll i uppgifter för de år du planerar att utföra åtgärder.


Till exempel årlig slåtter, egna betesdjur eller andra lösningar, eventuella långsiktiga avtal som tryggar skötseln

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss