Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utlysning - stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer

Länsstyrelsen i Gotlands län utlyser 1 576 400 kronor för projekt som syftar till att bevara och utveckla natur- och kulturmiljöer. Det ska bidra till utveckling av attraktiva boendemiljöer, främja friluftsliv och rekreation och besöksnäringen.

Stöd ges till investeringar där den gemensamma nyttan är stor men det inte finns några incitament för att någon enskild skulle finansiera investeringen

Du kan söka stödet mellan den 1 juli och 30 september 2022. Du söker både stödet och utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst.

Det här kan du få stöd för

Du kan få stöd för investeringar som bidrar till att restaurera och bevara natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet. Det innefattar även samlingar av hus och byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla och gör området mer attraktivt.

Ditt projekt ska bidra till att stärka landskapets natur- och kulturvärden inom en by eller bygd. Projektet ska bidra till att utveckla området till en miljö som är attraktiv att bo i, främja friluftsliv och rekreation eller ge bättre förutsättningar för turism och annat företagande i bygden.

Du kan få stöd om du till exempel investerar i

 • att återskapa park- och trädgårdsmiljöer, murar, gärdsgårdar och andra värdefulla kulturmiljöer
 • att anlägga småbiotoper och andra värdefulla naturmiljöer
 • restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inklusive överloppsbyggnader. Överloppsbyggnader är gamla ekonomibyggnader som inte längre behövs för gårdens drift.
 • uppförande av ny anläggning i anslutning till hembygdsgården för service till besökande

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, regioner, företag, föreningar och andra organisationer kan få stödet.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du skickade in din ansökan.

Du kan få stöd för de här utgifterna kopplat till din investering:

 • tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen
 • för investeringar som bidrar till att utveckla mötesplatser eller besöks- och turistmål kan du även få stöd för ny fast inredning
 • köp eller avbetalningsköp av nytt material. Om investeringen avser bevarande av kulturmiljöer kan du få stöd även för återanvänt material.

Exempel på vad du inte kan få stöd för:

 • sådant som enligt lag skulle ha varit genomfört vid tidpunkten för ansökan om stöd
 • sådant som myndigheter, staten, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag
 • eget arbete och lön till anställda i ditt företag.

Så mycket stöd kan du få

Om du är en företagare som äger fastigheten där investeringen ska göras behöver du finansiera 50 procent av utgifterna själv.

Om du är en annan privat aktör, till exempel en förening, behöver du finansiera 10 procent av utgifterna själv.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Vi ser gärna att Du ser till att ha offentlig medfinansiering i ditt projekt.

Villkor för stödet

 • Du kan söka stödet mellan den 1 juli och den 30 september 2022.
 • Du måste slutföra ditt projekt och ansöka om slututbetalning senast den 31 maj 2024. Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till länsstyrelsen, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.
 • Vi beviljar inte stöd till sådant som myndigheter, staten, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.

De villkor som gäller för just ditt projekt kommer att stå i ditt beslut om stöd.

Planera din budget

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. I budgetmallen ska du ange de utgifter som du tror projektet kommer att ha och som det finns exempel på under rubriken Utgifter du kan få stöd för ovan. Du måste beskriva din utgift och vad den omfattar. Du kan inte budgetera poster för till exempel oförutsedda utgifter.

Budgetmall projektstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rimliga kostnader

Du behöver visa att prisnivån för det du planerar köpa in är rimlig. Det kan du göra genom att bifoga jämförbara prisuppgifter eller offerter.

Så söker du stödet

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst. Ansökan är öppen under perioden 1 juli – 30 september 2022.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad. Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd.

E-tjänst för företags- och projektstöd Länk till annan webbplats.

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Fullmakt för e-tjänster Länk till annan webbplats.

Så bedömer vi din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål
 • Projektet är innovativt och bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder
 • Den som söker har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för att genomföra projektet
 • Projektet bidrar till att möta behov som är utpekade i regionala styrdokument, i det här ämnet handlar det om att ge ökade förutsättningar för företagsutveckling inom besöksnäringen i bygden.
 • Projektet har tydliga och mätbara mål

Regional handlingsplan för lantbruksprogrammet i Gotlands län Pdf, 3.8 MB.

När du har skickat in din ansökan

I ditt beslut om stöd står allt du behöver göra. Men här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du har skickat in din ansökan om stöd.

Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att vi har prioriterat andra projekt eller att pengarna har tagit slut.

Om du påbörjar ditt projekt innan du har fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de regler som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.

Läs ditt beslut – där står det du behöver veta!

Beslutet är anpassat efter ditt projekt. Det innehåller viktig information om vad just du behöver göra när du genomför ditt projekt. Läs även bilagan till beslutet, Övriga upplysningar.

Redovisa utgifterna för projektet separat i din bokföring

Det är viktigt att du i din bokföring redovisar de utgifter och intäkter som hör till projektet separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven

Det är viktigt att du sparar alla underlag så som fakturor, betalningsbevis, avtal, offerter, följesedlar och andra handlingar som underlagen hänvisar till.

Förutom den information som en faktura alltid ska innehålla så gäller det här:

 • Utgiften på fakturan ska gå att koppla till ditt projekt.
 • Fakturan ska vara adresserad till, och betald av, den som sökt stödet.

Innehåll som en faktura ska ha (verksamt.se) Länk till annan webbplats.

Du ska ha betalningsbevis för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är du som är stödmottagare som har betalat. Fakturorna ska vara betalda senast den dag ansökan om utbetalning kommer in till den myndighet som har beslutat om ditt stöd. Det räcker inte med konteringsstämpel för din egen bokföring.

Kontantbetalningar eller Swishbetalningar över 1 000 kronor godkänns inte.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Du ska ta reda på om du är upphandlingsskyldig.

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga, men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlingsskyldig ska du upphandla inköpen i projektet. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta för projektet.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

Information om offentlig upphandling (Upphandlingsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt