Samarbeten för nya jobb på landsbygden

Vill du starta ett samarbete som bidrar till att skapa nya jobb på landsbygden? Då kan du söka det här projektstödet.

Projektstöd för samarbeten för nya jobb på landsbygden finns till för att underlätta samarbeten som utvecklar näringslivet utanför jordbrukssektorn. För jordbruksföretag finns möjlighet att genom samarbete bredda sin verksamhet i kombination med att leverera samhällsnytta. Det kan till exempel handla om samarbeten för att utveckla nya processer eller projekt för att testa en ny teknik.

Stor del av länets budget kommer att läggas på satsningar som har koppling till den nationella och regionala livsmedelsstrategin.

Vem kan få stöd?

 • Myndigheter
 • Kommuner
 • Landsting och regioner
 • Företag
 • Föreningar och andra organisationer

Jordbruksföretag kan få stöd för satsningar utanför primärproduktionen.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Hur stort är stödet?

Du kan få 70–100 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar med mindre än 100 000 kronor i stödberättigade utgifterna.

Du kan behöva offentlig medfinansiering i ditt projekt.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Du ansöker om stödet när det görs en utlysning. En utlysning innebär att vi under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Ansökan om utbetalning består av två delar. Du ska först registrera dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst och därefter ska du skicka in underlag till oss på Länsstyrelsen.

1. Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i. Se mer information i guiden under kapitlet Enhetskostnad, fast ersättning och EIP och kapitlet Utgifter.

Guide för hur du gör din ansökan om utbetalning i e-tjänsten (PDF)länk till annan webbplats

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänstlänk till annan webbplats

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

2. Skicka in underlag

När du har registrerat utgifterna i e-tjänsten laddar du upp underlagen eller skickar dem via brev till oss på Länsstyrelsen. Underlagen ska ha ett försättsblad och numreras och sorteras i samma ordning som du registrerade dem.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om vilka underlag som ska skickas in, och hur de ska sorteras.

Hur du hanterar underlag finns beskrivet i Jordbruksverkets guide (PDF)länk till annan webbplats

Försättsblad – underlag till ansökan om utbetalning (PDF)länk till annan webbplats

Skicka underlaget till:

Länsstyrelsen i Gotlands län
621 85 VISBY

Fakturor

På fakturorna ska det framgå att de har koppling till det som du beviljats stöd för, och utgifterna ska finnas med i ditt beslut om stöd. Alla underlag som fakturan hänvisar till ska skickas med. Om du inte ansöker om utbetalning för hela beloppet ska du markera vilka utgifter du ansöker för.

Utgifter ska anges exklusive moms om du är momsredovisningsskyldig.

Betalningsbevis

Du ska skicka in kontoutdrag eller betalningsbevis som visar att du har betalat utgifterna.

Särredovisning i bokföringen

Alla utgifter som avser investeringen eller projektet ska särredovisas i bokföringen genom att bokföras på ett eget kostnadsställe eller med en särskild bokföringskod.

Utlysning: Stöd till samarbeten för att skapa nya jobb (16.2 6a), landsbygdsprogrammet 2014 – 2020

En framtida struktur för hållbarhet, innovationer och smart samarbete för mat- och livsmedelsnäringarna på Gotland

Länsstyrelsen utlyser 2,4 miljoner kronor till projekt som syftar till att skapa förutsättningar för etablering av en näringslivsdriven stödjande struktur för mat- och livsmedelsnäringarna på Gotland. Efterfrågan och behov finns definierad i ”En regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 2016 – 2025”. Ni kan söka stödet mellan den 17 december 2019 och 15 februari 2020. Ni söker både stödet och utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst.

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan få stödet.

Vi prioriterar projekt som syftar till att skapa förutsättningar för en näringslivsdriven samverkansmodell/struktur för hela mat- och livsmedelssystemet länk systembilden. Utgångspunkten är att utvecklingen av strukturen, samt implementeringen, ska vara gjord så att strukturen är självbärande senast 2023. Strukturen ska bygga samverkan mellan olika berörda aktörer på regional och lokal nivå, inklusive länsövergripande samverkan. Strukturen ska även omfatta samverkan med andra styrke- och utvecklingsområden, t.ex. besöksnäringen.

Med berörda aktörer avses både offentliga och privata aktörer.

Insatserna inom åtgärden syftar till att stärka landsbygdens näringsliv och skapa tillväxt i hela livsmedelskedjan. Projekten ska bidra till att uppnå målen i den nationella livsmedelsstrategin.

Projekt som kan få stöd ska

 • Kartlägga befintlig stödjande struktur samt relevanta nationella och regionala pågående initiativ inom området mat och livsmedel, samt relevanta regionala initiativ inom området besöksnäring.
 • Skapa förutsättningar för strukturen genom en väl genomtänkt organisation för projektet, inklusive samarbetspartners
 • Analys av de behov som hittills har identifierats (se exempel nedan), samt ytterligare analys av mat- och livsmedelssystemets behov
 • Definiera lösningar för de behov som hittills har identifierats samt för eventuella andra behov som fångas upp under projektgenomförandet
 • Utveckla affärsmodell för den framtida strukturen med målsättning att strukturen ska vara implementerad och näringslivsfinansierad senast 2023

Exempel på behov som har identifierats/förstärkts under genomförandet av mat- och livsmedelsstrategin 2016 - 2019:

 • Helikoptersyn över pågående och planerade initiativ för samordning och för att ta tillvara synergieffekter/gemensamma möjligheter.
 • Överblick över Gotlands styrke- och utvecklingsområden.
 • Matchning av intressenter, initiativ och projekt.
 • Tematiska event och arbetsmöten.
 • Förvärv av extern finansiering och stöd i ansökningsprocesser.
 • En väg in till extern finansiering och investeringar.

Ni kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då ni skickade in er ansökan till länsstyrelsen.

De utgiftstyper ni kan få stöd för är utgifter för personal, indirekta kostnader och övriga utgifter.

Utgifter för personal
Ni kan få stöd för löner som ni och er personal fått utbetalda när man arbetat i projektet. Om ni äger ett aktiebolag måste ni alltså ta ut lön för att kunna söka utbetalning för er löneutgift.

Indirekta kostnader
Om ni får stöd för utgifter för personal kan ni även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i projektet men de är nödvändiga för att ni ska kunna genomföra det. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning, intern representation, kontorsmaterial och telefoni.

Övriga utgifter
Övriga utgifter är till exempel mat, fika, resor, traktamenten, konsultarvoden och andra utgifter med koppling till projektet.

Ni som äger en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag och arbetat i projektet kan få stöd med 220 kronor per timme. I de fallen redovisar ni det som en övrig utgift.

Ni kan få stöd för köp av tjänst i projektet. Det kan vara för exempelvis föreläsningsarvoden eller annan experthjälp. Köp av tjänst redovisas under övriga utgifter.

Ni kan få stöd för immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara. Ni kan inte få stöd för utgifter för fysiska investeringar som byggnationer eller skyltning.

Ni kan få stöd för upp till 70-100 procent av utgifterna som ger rätt till stöd.

Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att ni ska kunna få stöd.

Ni har möjlighet att påbörja er verksamhet när er ansökan kommit in till länsstyrelsen, men då gör ni det på egen risk. Det är inte förrän ni har fått ett beslut som ni vet om ni får pengar eller inte.

Ni kan söka stödet mellan den 17 december 2019 och den 15 februari 2020.

Ni måste slutföra ert projekt och ansöka om slututbetalning senast den 15 december 2022.

Vi beviljar inte stöd till sådant som myndigheter, staten, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.

De villkor som gäller för just ert projekt kommer att stå i ert beslut om stöd.

Ni ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. I budgetmallen ska ni ange de utgifter som ni tror projektet kommer att ha och som det finns exempel på under rubriken Utgifter ni kan få stöd för ovan. Ni måste beskriva er utgift och vad den omfattar. Ni kan inte budgetera poster för till exempel oförutsedda utgifter.

Budgetmall projektstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om ni söker stöd för utgifter för personal som ni och era samarbetsparter har när ni arbetar i projektet ska ni bifoga underlag till ansökan som visar att lönenivåerna för personalen är rimlig. Exempel på sådant underlag är CV, lönespecifikationer eller en tydlig beskrivning av personalens roll i projektet.

Om ni söker stöd för indirekta kostnader för er eller några av samarbetsparternas organisationer anger ni stödet ni söker som en procentsats av timlönerna eller som kronor per arbetstimme. När ni söker stöd för indirekta kostnader ska det ni söker för baseras på ett genomsnitt av det totala utfallet på organisationens konton för indirekta kostnader de tre senaste bokslutsåren. Personalkostnaderna eller personaltimmarna beräknas också som ett genomsnitt för de tre åren. Ni behöver också bifoga underlag som visar hur ni beräknat de indirekta kostnaderna, vilka konton ni räknat in och resultatrapporter för de bokslutsår som beräkningen baseras på.

Mall för beräkning av indirekta kostnaderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om ni söker stöd för övriga utgifter behöver ni visa att prisnivån för det ni planerar köpa in är rimlig. Det kan ni göra genom att bifoga jämförbara prisuppgifter eller offerter.

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 1. Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (innovation)
 2. Genomföraren har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet
 3. Projektets metod bidrar till kunskapsspridning
 4. Det finns ett identifierat behov av projektet
 5. Projektet har tydliga och mätbara mål

Ni ska bifoga en projektplan och en detaljerad budget med aktivitetsplan till er ansökan. Det ska även finnas en tydlig plan för hur de förvärvade kunskaperna ska kunna leva vidare efter projektets slut.

Personalen ska ha relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens för det aktuella området. Den sökande ska ha en plan för personalens fortbildning inom det aktuella området.

Läs mer om kriterierna och om hur vi viktar dem, samt hur bedömningsgrunderna ser utPDF

Intresserade är välkomna till ett öppet informationsmöte på länsstyrelsen den 13 januari kl. 13.00-15.00.

Kontaktpersoner tillgängliga från och med 7 januari 2020:

Gunilla Lexell, gunilla.lexell@lansstyrelsen.se, telefon 010-223 92 61 allmänna frågor om t ex innehåll.

Karin Duckarve, karin.duckarve@lansstyrelsen.se, telefon 010-223 92 42 stödtekniska frågor.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Samarbeten och kompetensutveckling (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt