Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

  • Hållbar utveckling i hela landet.
  • Att skapa tillväxt och sysselsättning.
  • Att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan.
  • Att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar.
  • Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

Du kan läsa mer om livsmedelsstrategin på regeringens webbplats.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Mat- och livsmedelsnäringarna på Gotland

Mat- och livsmedelsnäringarna är ett tydligt identifierat styrkeområde i tillväxtprogrammet för Gotland. Det andra området är besöksnäringen. Länsstyrelsen och Region Gotland har tagit fram en gotländsk mat- och livsmedelsstrategi, och en handlingsplan för genomförandet.

Många regioner i Sverige har pekat ut mat- och livsmedelsnäringarna som områden med stor potential för att skapa sysselsättning och tillväxt. Detta faktum har varit känt länge på Gotland. År 2013 fick Gotland regeringens utmärkelse "Årets matlandethuvudstad 2013". I och med detta var det många som tyckte att det behövs en tydligare gemensam väg framåt. Det handlar om att förvalta och utveckla positionen.

Region Gotland och Länsstyrelsen har därför, i bred samverkan med näringslivet och relevanta organisationer, tagit fram en regional strategi för mat- och livsmedelsnäringarna på Gotland. Strategin ska ligga till grund för att Gotlands position ska vara ännu mycket starkare 2025.

Under 2017 har de samverkande aktörerna arbetat med att utforma en handlingsplan för en regional mat- och livsmedelsstrategi. Handlingsplanen är ett levande dokument som kommer att uppdateras varje år.

Formellt ägs strategin och handlingsplanen av Region Gotland och Länsstyrelsen tillsammans. Det är dock viktigt att näringslivet och andra aktörer känner till och drar nytta av dem.

Under åren 2017-2019 finns en särskilt tillsatt resursperson för att stödja genomförandet. Personen är placerad på Gotland Grönt Centrum, Lövsta, Romakloster. Finansieringen kommer från Tillväxtverket och Region Gotland, näringslivspaketet Hållbara Gotland. Projektet heter Gotland är mat – mat är Gotland.

Gotland är mat – mat är Gotland

Det pågår mycket inom mat- och livsmedelsnäringarna på ön. Det finns en mat- och livsmedelsstrategi för Gotland, som ska fungera som ledstjärna för företag, organisationer och myndigheter. Inom ramen för Hållbara Gotland driver länsstyrelsen, i nära samarbete med Region Gotland, ett projekt som har namnet Gotland är mat – mat är Gotland.

Den regionala mat- och livsmedelsstrategin för åren 2016-2025 blev klar hösten 2016, parallellt med att Region Gotland slutförde arbetet med Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020, som ett led i att bli årets tillväxtkommun. I tillväxtprogrammet är mat- och livsmedelsnäringarna ett av två definierade styrkeområden. Det andra är besöksnäringen, som i vissa avseenden överlappar mat- och livsmedelsnäringarna.

Strategin definierar sex utvecklingsområden: Fortsatt varumärkesarbete, Omvärldsbevakning, Marknadsutveckling, Ökad förädlingsgrad, Kompetensutveckling/kompetensförsörjning, Innovation och produktutveckling, dessutom två övergripande områden: Hållbar tillväxt samt Samverkan och samarbete.

Under kartläggningsarbetet och strategiskrivningen blev det tydligt att det krävs extra insatser för att intentionerna i styrdokumenten ska kunna uppfyllas. Många är de som efterfrågat en lots, en nod, en funktion, som driver och stöttar och koordinerar insatserna. Region Gotland och länsstyrelsen äger formellt styrdokumenten men genomförandet bygger på ett brett engagemang och tydliga resultat och effekter som skapar ringar på vattnet, det vill säga gör att genomförandet blir mer självgående.
De extra medel som just nu finns, tack vare näringslivspaketet Hållbara Gotland, där Hållbara livsmedel och maritima näringar är ett av fem centrala områden, ger Gotland en välkommen möjlighet att skapa denna funktion under tre år.

Det övergripande syftet med projektet är att skapa resurser som gör det möjligt att intensifiera arbetet. Syftet är också att det efter projektets slut ska finnas en etablerad, näringslivsdriven, struktur för den fortsatta utvecklingen inom området. Insatserna i projektet ska leda till att förutsättningar för tillväxt både i företag och inom mat- och livsmedelssystemet förbättras.

Projektet är en del av Hållbara Gotland

Kontakt