Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Djur finns, marker saknas – kontakta Betesmarksförmedlingen!

Kor

Länsstyrelsens betesmarksförmedling har nu varit i drift under drygt ett år. Vi har fått en hel del förfrågningar, främst från djurhållare som söker betesmarker till sina djur. Tyvärr har responsen inte varit lika stor från markägare, vilket gör att antalet matchningar än så länge ligger på en låg nivå. Vi uppmanar särskilt er som har marker men saknar djur att anmäla intresse, så försöker vi hitta djurhållare som ni kan ta kontakt med och förhoppningsvis få till ett samarbete med.

Efter 2018 års svåra torka var det många länsstyrelser som startade webbaserade betesmarksförmedlingar. Det gjorde även vi på Gotland. Förmedlingen verkar behövas och fortsätter därför.

– Jag har pratat med några av de djurhållare som är intresserade av att hitta betesmark, och genomgående finns ett seriöst intresse för långsiktiga samarbeten, säger Maude Fyrenius som är rådgivare på landsbygdsenheten och är den som håller i förmedlingen.

– Flera säger att de gärna i samarbete med markägaren är villiga att starta gemensamma projekt om det är så att marken innan djuren kan komma dit behöver stängsling och röjning. Det finns även de som har nötkreatur som söker betesmark omgående, om du har marker där stängsel redan finns.

Hästbete
När det gäller hästar söks ofta bete inför denna säsong. Till hästar fungerar det ofta förhållandevis bra att stängsla med ”provisoriska staket”, som plaststolpar och elrep, något som det är vanligt att hästägarna själva ordnar med. Det gör att det kan vara enkelt att våga prova. Upplåter du din mark, och känner att det inte blev som du tänkt dig så står det dig fritt att ta något annat beslut till nästa säsong.

– Jag har talat med flera markägare som lånade ut mark till hästbete under sommaren 2019, och från flera av dem har responsen varit positiv, berättar Maude Fyrenius. De berättar att hästar gav liv och rörelse på gården samtidigt som de var ett rogivande inslag och fina att titta på. Markerna blev dessutom väl avbetade.

Ringar på vattnet
En förfrågan till förmedlingen som gav ringar på vattnet var en djurhållare med får, som ifjol fick tillgång till några mindre markområden i en närliggande socken. Inför årets betesperiod har även ägarna till angränsande fastighet hört av sig och vill gärna att fåren betar även där. I och med det har de tre parterna nu kommit överens om att skriva ett arrendeavtal och tillsammans bekosta permanenta, lite rejälare staket.

Positiva effekter
Maude menar att det finns flera positiva effekter av att använda dessa marker som en resurs. Det kan vara lantbruksföretaget som har bra byggnader, kunskap och förutsättningar för att bedriva nötköttsproduktion, men som saknar, eller är i behov att mer naturbetesmarker för sina djur. Efter de senaste årens torra somrar har det blivit tydligt att åkermarken i många fall behöver prioriteras för att få hämta vinterfoder.

Det kan vara familjen som flyttat ut på landsbygden och som gärna vill hyra ett sommarbete för sina hästar, eller det lite mindre nystartade företaget med lammproduktion, där ett ben i verksamheten kan vara att upplåta sina djur för skötsel av någon annans betesmark under delar av året.

– Utifrån min roll som rådgivare inom miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” ser jag det som väldigt positivt om vi för den biologiska mångfaldens skull kan ha fler av våra gotländska naturbetesmarker i hävd. Betesdjuren är i många fall nyckeln både till artrikedom och att våra kulturlandskap hålls öppna och levande.

Hör av dig till oss!
– Funderar du på om dina marker skulle kunna vara aktuella för ett samarbete med någon djurhållare? Tanken och förhoppningen är det skulle kunna vara ett gynnsamt samarbete för båda parter. Jag är gärna ett bollplank och resurs gällande tankarna kring detta. Om du tycker att vårt webbformulär är lite för ”fyrkantigt” så är du istället välkommen att ta kontakt via telefon, säger Maude avslutningsvis.

Kontakt