Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Har du ett särskilt skyddsvärt träd på din fastighet?

Allé med gamla träd i vacker landsbygd

Att ha ett skyddsvärt träd på sin fastighet är få förunnat. Gamla och grova träd blir nämligen allt ovanligare i landskapet. Många av de biologiskt mest värdefulla träden finns idag i människans närhet i parker, på kyrkogårdar, i trädgårdar och alléer. På Gotland finns även många skyddsvärda träd i ängena.

Eftersom gamla, hamlade och grova träd kan hysa en oerhört rik biologisk mångfald bör de bevaras oavsett om de växer i skogsmark, odlingslandskapet eller i stadsmiljö. Ett träd är fullt med olika livsmiljöer. På barken växer lavar och mossor, i håligheter kan fladdermöss och fåglar bo och mängder av insekter och svampar lever i veden och i mulmen. Mulmen är det material som finns i trädens håligheter som består av murken ved, spillning från olika djur med mera. Träden kan även ha mykorrhiza, svamp som lever i symbios med trädets rötter och som därför är beroende av trädet. En svamp som dyker upp flera meter från trädstammen är alltså med största sannolikhet sammankopplad med trädet.

Vad menas med skyddsvärda träd?

Jätteträd - levande och döda träd som är grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.

Mycket gamla träd - gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år och övriga trädslag som är äldre än 140 år. Träden kan vara levande eller döda.

Grova hålträd - levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd och som har en väl utvecklad hålighet i huvudstammen. Träden ska vara av naturligt förekommande träslag.

På Gotland är jätteträd sällsynta. Här är de flesta skyddsvärda träd istället mycket gamla träd, som på grund av de magra och torra förhållandena på ön ofta är senvuxna och klena. På Gotland finns en stor tradition av hamling, eller klappning som det också kallas, vilket också bidragit till att många träd är gamla men inte särskilt stora.

Om du vill utföra en åtgärd som påverkar ett särskilt skyddsvärt träd, exempelvis fälla trädet, beskära det eller bygga en byggnad i anslutning till trädet ska du alltid kontakta länsstyrelsen. För vissa åtgärder kan det nämligen behöva göras en anmälan om samråd eller sökas en dispens från fridlysningsbestämmelserna om någon fridlyst art växer eller bor i trädet. Träd i alléer är dessutom skyddade av det generella biotopskyddet. Att utföra åtgärder som skadar naturmiljön kan vara ett brott mot miljöbalken. Tänk på att du alltid kan kontakta länsstyrelsen om du har frågor som rör gamla och grova träd.

Kontakt