Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi söker intresserade
av att anlägga småvatten

Anlagd våtmark

Anlagd våtmark på Öland, för att gynna grönfläckig padda och vadarfåglar. Foto: David Lundgren

Vill du ha en mindre våtmark i din betesmark för att gynna naturlivet och få tillgång till vatten för de betande djuren? Länsstyrelsen har medel för att anlägga småvatten och vill komma i kontakt med markägare som är intresserade av att delta i projektet.

Länsstyrelsen bekostar arbetet med att anlägga våtmarken. Vi ser gärna att jordbruksföretagaren själv utför arbetet, alternativt en lokal entreprenör. Småvatten är relativt enkla att skapa, vilket klaras av med de flesta lantbrukares maskinpark beroende på vilken metod man väljer.

Länsstyrelsen kommer behöva prioritera bland de inkomna intresseanmälningarna. Mest värdefullt är småvatten ute på vidsträckta strandängar då de även gynnar vadarfåglar. Men även i betesmarker och betesvallar i inlandet utgör vatten i landskapet en viktig komponent för djurlivet. Målbilden är en grund, vegetationsrik vattensamling med flacka stränder, en del av våtmarken kan vara lite djupare för att hålla vatten längre på säsongen.

Våtmarker

Exempel på småvatten i Sundre och Faludden. Grunda vatten i soligt läge blir varma tidigt på våren, vilket gynnar bland annat groddjur och vattenlevande skalbaggar. Foto: David Lundgren

Vadarfåglar, groddjur, trollsländor, ryggsimmare, dykarskalbaggar – många är de som gynnas av småvatten i landskapet. Visste du till exempel att det finns 43 arter trollsländor på Gotland? Dom trivs i många olika sorters vatten och dyker upp snabbt när man anlägger en ny våtmark. Blå kejsartrollslända (bilden nedan till vänster) är en av de största trollsländearterna i Europa. Grönfläckig padda (bilden nedan till höger) trivs i grunda kustnära småvatten. Den har en lång historia på Gotland, men nu har arten inte setts på 10 år.

Trollslända och padda

Blå kejsartrollslända och grönfläckig padda. Foto: David Lundgren

Skalbagge och rödspov.

Vattenlevande skalbaggar trivs i småvatten, liksom rödspov och andra vadarfåglar. Foto: David Lundgren

Vid frågor och intresseanmälan, kontakta:
David Lundgren, Naturvårdsenheten
Telefon: 010-223 92 67
E-post: david.lundgren@lansstyrelsen.se

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss