Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen startar betesmarksförmedling

Kor som betar på en strandäng

Foto: Gunilla Lexell

Hur ska djurägare som är i behov av betesmark och markägare med tillgängligt bete hitta varandra? Den frågan blev högaktuell under den torra sommaren 2018. Inför årets sommarsäsong startar länsstyrelsen en kostnadsfri betesmarksförmedling, där myndigheten fungerar som en länk mellan djurägare och markägare.

På Gotland saknas ett etablerat forum för betesmarksförmedling. På flera andra håll i landet har länsstyrelsen tagit den rollen och nu lanseras tjänsten även på Gotland.

– Erfarenheterna från andra länsstyrelser som redan arbetar med en betesmarksförmedling är generellt goda. Många kontakter har kunnat skapas mellan djurägare och markägare, och vi tror att en förmedling kommer att göra nytta även på Gotland, säger Maude Fyrenius som arbetar med rådgivning och kompetensutveckling på länsstyrelsens landsbygdsenhet.

Förmedlingen bygger på att djur- eller markägare som önskar förmedlingshjälp fyller i ett formulär på länsstyrelsens webbplats med information om sina djur respektive sin tillgängliga mark. Länsstyrelsen gör sedan en matchning och föreslår passande samarbetspartners. De som väljer att samarbeta ansvarar själva för att komma överens om villkor för samarbetet och att skriva avtal.

Bete gynnar den biologiska mångfalden
Det är inte bara lantbruket och betesdjuren som gynnas av att marken betas, det är också viktigt för att gynna den biologiska mångfalden.

– På Gotland har vi stora arealer med naturbetesmarker. Betande djur är en nyckelfaktor för att hålla landskapet öppet så att växter trivs och kulturlämningar hålls synliga. Betesmarksförmedlingen är en av flera satsningar som vi gör inom projektet Skötsel av ängs- och betesmarker med finansiering från landsbygdsprogrammet 2014-2020, säger Maude Fyrenius.

Betesmarksförmedling

Kontakt