Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ett rikt odlingslandskap - landskapsvård i betesmarker, slåtteräng och åkerlandskap

Odlingslandskapet på Gotland är variationsrikt och består av betesmarker, slåtterängar och åkrar – allt sammantaget mycket viktigt för att bevara artrikedomen och det kulturpräglade landskapet vi har omkring oss. Livskraftiga lantbruksföretag är avgörande, liksom de många ideella krafter som finns i föreningarna.

Miljömålet Ett rikt odlingslandskap är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Det handlar om att bevara biologisk mångfald, kulturmiljöer, men också om att värna förutsättningarna för livsmedelsproduktion och rekreation. Odlingslandskapet tillhör både människor, växter och djur. De årliga uppföljningarna visar tyvärr att det är svårt att nå målen med de idag beslutade styrmedlen.

Fägata och loggan för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Länsstyrelsen har ett uppdrag att inom ramen för projektfinansiering för Ett rikt odlingslandskap, erbjuda aktiviteter som ska både inspirera och öka kunskapen. Aktiviteterna ska bidra till att förutsättningarna för fortsatt landskapsvård ökar på Gotland.

Målgruppen för aktiviteterna är verksamma inom jordbruksföretag.

Ta del av våra aktiviteter som är kostnadsfria. Du kan gå på kurs, delta i en fältvandring, läsa våra nyhetsbrev eller få rådgivning.

Vi tar gärna emot förslag på aktiviteter och ämnen.

Vill du ha rådgivning kan du gärna anmäla ditt intresse i nedanstående formulär.

Mer information om Ett rikt odlingslandskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuella erbjudanden om enskild rådgivning

Om du sköter naturbetesmarker kan du få möjlighet att få rådgivning hemma på din gård. Det kan handla om en enskild mark eller flera marker. Du kanske funderar på hur du ska göra olika slags röjningsinsatser, vad ska tas bort, vad ska vara kvar? Vilka metoder och maskiner kan vara lämpliga? Går du i restaureringstankar så kanske du vill diskutera förutsättningarna för ett sådant projekt. Du kanske vill diskutera betestrycket och få förslag på hur du kan använda dina betesmarker så att du får ut det du vill av att hålla dem i hävd. Vad krävs till exempel för att du ska uppfylla villkoren om årlig skötsel i miljöersättningen? Vilka djur har du tillgång till och hur kan de passa till de marker och förutsättningar du har? Finns det växter, fjärilar eller fåglar som kan kräva särskild hänsyn för att gynna deras livsmiljöer?

Du är välkommen att höra av dig med fina frågor. Stödtekniska administrativa frågor I miljöersättningen för skötsel av betesmarker är markerna indelade i olika så kallade markklasser. Dessa är betesmarker med allmänna eller särskilda värden, skogsbete, alvarbete, gräsfattig mark samt mosaikbetesmark. I år kommer alla som vill ha ett femårigt åtagande att behöva göra en ansökan om nytt åtagande, alla gamla åtaganden är avslutade. Har du frågor som handlar om hur du ska göra din ansökan, vilken markklass du ska söka eller liknande stödtekniska frågor? Då är det en stödhandläggare du ska prata med.

Gemensamt telefonnummer till Jordbruksverket och Länsstyrelsen för ärenden gällande SAM-ansökan: 0771-67 00 00.

Anmäl intresse i formuläret nedan.

Den kostnadsfria rådgivningen är endast öppen för verksamma inom jordbruks- eller trädgårdsföretag samt för personer som är aktiva i skötseln av slåtteräng.

Russ på naturbete.

Anmäl intresse för rådgivning

Personnumret behöver vi för att kunna redovisa ditt deltagande i rådgivning finansierat av landsbygdsprogrammet.


E-postadressen behövs för att du ska få en bekräftelse på din anmälan


Vill du ha hjälp att tolka och förstå just din gårds kulturmiljöer, historiska lämningar, och kanske få tips och råd i hur du kan värna och bevara dem?

Utanför gårdens centrum sträcker kulturlandskapet ut sig. Hundratals, och ibland över tusen år av människors brukande av markerna har lämnat många spår och avtryck! Ibland ser vi de tydligt och kan förstå och tolka dem, ibland är det svårare. Är röset där i skogskanten en grav eller ett odlingsröse, eller kanske ett spisröse? Hör gravfältet och husgrunderna där borta ihop?

Med ökad kunskap kan vi förstå och tolka kulturmiljöerna bättre, och ibland se dem med ”nya ögon”! Ofta knyter platser oss till sig när vi förstår dem, och kan utläsa vad som hänt där. Och ofta kan vi då närmare relatera till de människor, inte sällan förfäder, som bott och verkat på platsen före oss.

Vi tittar tillsammans på lämningarna och vilka eventuella utmaningar och förutsättningar som finns, om tex röjning eller möjligen restaurering kan vara aktuellt. Anmäl intresse i formuläret nedan. Vi har plats för tio rådgivningstillfällen.

Den kostnadsfria rådgivningen är endast öppen för verksamma inom jordbruks- eller trädgårdsföretag samt för personer som är aktiva i skötseln av slåtteräng.

Mosstäckta stenar liggande på en rad.

Anmäl intresse för rådgivning

Personnumret behöver vi för att kunna redovisa ditt deltagande i rådgivning finansierat av landsbygdsprogrammet.


E-postadressen behövs för att du ska få en bekräftelse på din anmälan


Är du nyfiken på hur just din gård utvecklats och kan ha förändrats genom åren? Vill du ha hjälp att tolka spåren från tidigare generationers brukande och arbete? Och vill du veta mer om hur du kan värna, bevara och kanske återskapa vissa delar i din gårdsmiljö?

Gotlands gårdsmiljöer och bebyggelse är präglade av en stark tradition skapad genom århundraden. Tillgång på material, ekonomiska förutsättningar och tidens ideal har genom åren lämnat avtryck i något vi ser som ”typiskt gotländskt”.

En och samma gård kan ha legat på samma plats i hundratals år, inte sällan i 1000-1500år! De gårdar och byggnader vi ser idag härrör främst från 1700- och 1800-talet, och ibland från 1900-talets början, men ofta kan man se spåren i omgivningarna långt längre tillbaka än så. Även vårt biologiska kulturarv kan berätta mycket genom de kulturväxter som ofta finns kvar kring våra gamla gårdar!

Vi tittar tillsammans på gårdsmiljön och de förutsättningar som finns, och efter spår från det som kan ha funnits. Anmäl intresse i formuläret nedan. Vi har plats för tio rådgivningstillfällen.

Den kostnadsfria rådgivningen är endast öppen för verksamma inom jordbruks- eller trädgårdsföretag samt för personer som är aktiva i skötseln av slåtteräng.

En gammal lada.

Anmäl intresse för rådgivning

Personnumret behöver vi för att kunna redovisa ditt deltagande i rådgivning finansierat av landsbygdsprogrammet.


E-postadressen behövs för att du ska få en bekräftelse på din anmälan


Vill du ha förslag och råd kring hur du kan sköta dina värdefulla småbiotoper på bästa sätt för att gynna tex pollinatörer, kräldjur, däggdjur som haren, igelkotten, och många fågelarter? Vilka småbiotoper har du redan på dina marker, och vill du ha tips och idéer kring hur du kanske kan skapa nya?

En så kallad småbiotop kan tex utgöras av ett odlingsröse, ett igenväxt dike, ett ensamt träd, en buskbeväxt åkerkant, en brya. Dessa små biotoper utgör levnadsplatser för mängder av olika djur och växter, och är jätteviktiga för dessa, för oss och vår biologiska mångfald!

Många djurarter, till exempel fåglar som kornknarren och rapphönan, lever idag undanträngda, och är direkt hotade när dessa livsmiljöer mer och mer försvinner. På Gotland har vi fortfarande ganska gott om småbiotoper. Detta tack vare vårt många gånger småskaliga jordbruk och variation i markernas brukande, men de blir alltjämt färre.

Vi tittar tillsammans på förhållandena i markerna, på vilka småbiotoper som redan finns, och vilka med enkla medel kanske kan skapas. Anmäl intresse i formuläret nedan. Vi har plats för tio rådgivningstillfällen.

Den kostnadsfria rådgivningen är endast öppen för verksamma inom jordbruks- eller trädgårdsföretag samt för personer som är aktiva i skötseln av slåtteräng.

Ett större träd med några mindre träd och buskar i närheten, omgivna av grönt gräs.

Anmäl intresse för rådgivning

Personnumret behöver vi för att kunna redovisa ditt deltagande i rådgivning finansierat av landsbygdsprogrammet.


E-postadressen behövs för att du ska få en bekräftelse på din anmälan


Det gotländska änget är en del av vår kulturhistoria som ger förutsättningar för stor artrikedom både gällande växter, insekter och fåglar. Har du en slåtteräng eller är delaktig i skötseln av en sådan så finns det möjligheter att få rådgivning på plats.

Du kanske vill veta mer om ditt änges historia, vilka växter som finns där. Du kanske funderar på hur du ska bevara gamla träd men också få till en föryngring eller vilka metoder och redskap är användbara.

Länsstyrelsen har anlitat Hjalmar Croneborg för ängsrådgivning. Anmäl intresse i formuläret nedan. Vi har plats för 20 rådgivningstillfällen.

Den kostnadsfria rådgivningen är endast öppen för verksamma inom jordbruks- eller trädgårdsföretag samt för personer som är aktiva i skötseln av slåtteräng.

Några hasselbuskar och träd i ett änge.

Anmäl intresse för rådgivning

Personnumret behöver vi för att kunna redovisa ditt deltagande i rådgivning finansierat av landsbygdsprogrammet.


E-postadressen behövs för att du ska få en bekräftelse på din anmälan


Runt om på Gotlands gårdar och landsbygd står åldrade äppel- och päronträd. Vissa är riktiga rariteter och somliga sorter helt unika. Varje år hittas nya, eller återupptäcks gamla sorter vi trott varit förlorade. Gemensamt är att de utgör ett biologiskt kulturarv som har en historia att berätta. Många av träden härrör från förra sekelskiftet, och deras tid går nu mot sitt slut. De har alla ett bortre datum.

Med den här rådgivningen vill vi erbjuda tips och råd kring hur du kan sköta och kanske förlänga livet på ditt gamla träd. Man kan till exempel ta ympris från ett gammalt moderträd för att föröka upp en kopia med samma gener. Tänk att ge liv till ett nytt träd som kan leva vidare på gården i ytterligare hundra år. Det kan vara något fint och värdefullt att lämna vidare till kommande generationer.

Rådgivningen är kostnadsfri och riktar sig till lantbrukare och markförvaltare på Gotlands landsbygd.

Gamla fruktträd i en hage med betande får.

Anmäl intresse för rådgivning

Personnumret behöver vi för att kunna redovisa ditt deltagande i rådgivning finansierat av landsbygdsprogrammet.


E-postadressen behövs för att du ska få en bekräftelse på din anmälan


Insekter, spindeldjur och daggmaskar samt fåglar, fjärilar och fältvilt har sin naturliga plats i åkerlandskapet. De är en del av den biologiska mångfalden. Många av dessa arter gör stor nytta för dig som lantbrukare genom att bidra med ekosystemtjänster, som till exempel pollinering eller mullbildning.

I den här rådgivningen ser vi till vilka arter som redan finns, hur dessa med enkla metoder kan gynnas, och hur du kanske kan locka fler nyttoarter till dina åkrar och marker.

Åker med flygande gravänder i förgrunden och ladugård i bakgrunden.

Anmäl intresse för rådgivning

Personnumret behöver vi för att kunna redovisa ditt deltagande i rådgivning finansierat av landsbygdsprogrammet.


E-postadressen behövs för att du ska få en bekräftelse på din anmälan


Skogsområden som betats under en lång tid med viss skötsel eller som tidigare husbehovsavverkningar får varierande strukturer som har en stor betydelse för mångfalden. En viss skötsel kan bestå av bland annat röjning eller genom plockhuggning skapa och underhålla olikåldriga varierande flerskiktade trädbestånd, med inslag av små gläntor.
Det är positivt om dessa betade skogsområden kan bibehållas, för de tillhör den äldre kulturskogsmiljöerna som generellt minskar i landet.

Nu finns via projektet Ett rikt odlingslandskap ett erbjudande om fältrådgivning under 2024. Rådgivare är Arne Pettersson med enorm artkännedom och mångårig erfarenhet och bakgrund som bland annat skogskonsulent.

Under ett fältbesök av Arne Pettersson får du möjlighet att på din fastighet få kunskap om, och diskutera kring;

  • Utgångsläge, nuvarande tillstånd och värden, och hur de utformats.
  • Mål, vilka värden borde bevaras?
  • Åtgärder, vilka åtgärder föreslås för att nå målet eller delmålen?

Rådgivningen är kostnadsfri. Antalet platser är begränsade och riktas i första hand till dig som är lantbrukare med anhöriga och markförvaltare med marker/skog möjliga till skogsbete.

Får som betar bland träd.

Anmäl intresse för rådgivning

Personnumret behöver vi för att kunna redovisa ditt deltagande i rådgivning finansierat av landsbygdsprogrammet.


E-postadressen behövs för att du ska få en bekräftelse på din anmälan


Få koll på Gotlands invasiva arter

Hej du som har hand om en ängs- eller betesmark! Har du koll på invasiva växter som kan finnas där?

Inom projektet Ett rikt odlingslandskap har vi tagit fram en informationsfilm om några växter som kan förekomma mer eller mindre rikligt och som snabbt och lätt kan bli problem. I filmen får du tips för att kunna känna igen dem.

Nyhetsbrevet Ett rikt odlingslandskap

Odlingslandskapet består av åkrar, betesmarker och slåtterängar. Det finns stor artrikedom och mängder av kulturspår i detta landskap. Ett livskraftigt och varierat lantbruk samt aktiva ideella föreningar är en förutsättning för att värdena ska bestå. Om detta handlar vårt nyhetsbrev Ett rikt odlingslandskap.

Prenumerera på nyhetsbrevet Ett rikt odlingslandskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrevsarkiv

Ett rikt odlingslandskap november 2023 Länk till annan webbplats.

Ett rikt odlingslandskap maj 2023 Länk till annan webbplats.

Ett rikt odlingslandskap mars 2023 Länk till annan webbplats.

Lämna gärna synpunkter till projektet!

Vi tar gärna emot synpunkter eller komentarer om vårt arbete. Har du exempelvis förslag på någon kurs som det vore bra att vi anordnade? Fyll i formuläret nedan. Tack!


För att vi ska kunna följa upp dina önskemål vore det fint om du ville lämna din e-post.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss