Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ett rikt odlingslandskap - landskapsvård i betesmarker, slåtteräng och åkerlandskap

Odlingslandskapet på Gotland är variationsrikt och består av betesmarker, slåtterängar och åkrar – allt sammantaget mycket viktigt för att bevara artrikedomen och det kulturpräglade landskapet vi har omkring oss. Livskraftiga lantbruksföretag är avgörande, liksom de många ideella krafter som finns i föreningarna.

Miljömålet Ett rikt odlingslandskap är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Det handlar om att bevara biologisk mångfald, kulturmiljöer, men också om att värna förutsättningarna för livsmedelsproduktion och rekreation. Odlingslandskapet tillhör både människor, växter och djur. De årliga uppföljningarna visar tyvärr att det är svårt att nå målen med de idag beslutade styrmedlen.

Länsstyrelsen har ett uppdrag att inom ramen för projektfinansiering för Ett rikt odlingslandskap, erbjuda aktiviteter som ska både inspirera och öka kunskapen. Aktiviteterna ska bidra till att förutsättningarna för fortsatt landskapsvård ökar på Gotland.

Målgruppen för aktiviteterna är verksamma inom jordbruksföretag.

Ta del av våra aktiviteter som är kostnadsfria. Du kan gå på kurs, delta i en fältvandring, läsa våra nyhetsbrev eller få rådgivning.

Vi tar gärna emot förslag på aktiviteter och ämnen.

Vill du ha rådgivning kan du gärna anmäla ditt intresse i nedanstående formulär.

Mer information om Ett rikt odlingslandskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Aktuella erbjudanden om enskild rådgivning

Om du sköter naturbetesmarker kan du få möjlighet att få rådgivning hemma på din gård. Det kan handla om en enskild mark eller flera marker. Du kanske funderar på hur du ska göra olika slags röjningsinsatser, vad ska tas bort, vad ska vara kvar? Vilka metoder och maskiner kan vara lämpliga? Går du i restaureringstankar så kanske du vill diskutera förutsättningarna för ett sådant projekt. Du kanske vill diskutera betestrycket och få förslag på hur du kan använda dina betesmarker så att du får ut det du vill av att hålla dem i hävd. Vad krävs till exempel för att du ska uppfylla villkoren om årlig skötsel i miljöersättningen? Vilka djur har du tillgång till och hur kan de passa till de marker och förutsättningar du har? Finns det växter, fjärilar eller fåglar som kan kräva särskild hänsyn för att gynna deras livsmiljöer?

Du är välkommen att höra av dig med fina frågor. Stödtekniska administrativa frågor I miljöersättningen för skötsel av betesmarker är markerna indelade i olika så kallade markklasser. Dessa är betesmarker med allmänna eller särskilda värden, skogsbete, alvarbete, gräsfattig mark samt mosaikbetesmark. I år kommer alla som vill ha ett femårigt åtagande att behöva göra en ansökan om nytt åtagande, alla gamla åtaganden är avslutade. Har du frågor som handlar om hur du ska göra din ansökan, vilken markklass du ska söka eller liknande stödtekniska frågor? Då är det en stödhandläggare du ska prata med.

Gemensamt telefonnummer till Jordbruksverket och Länsstyrelsen för ärenden gällande SAM-ansökan: 0771-67 00 00.

Anmäl intresse i formuläret nedan.

Den kostnadsfria rådgivningen är endast öppen för verksamma inom jordbruks- eller trädgårdsföretag samt för personer som är aktiva i skötseln av slåtteräng.

 

Anmäl intresse för rådgivning

Personnumret behöver vi för att kunna redovisa ditt deltagande i rådgivning finansierat av landsbygdsprogrammet.


E-postadressen behövs för att du ska få en bekräftelse på din anmälan


Vill du ha hjälp att tolka och förstå just din gårds kulturmiljöer, historiska lämningar, och kanske få tips och råd i hur du kan värna och bevara dem?

Utanför gårdens centrum sträcker kulturlandskapet ut sig. Hundratals, och ibland över tusen år av människors brukande av markerna har lämnat många spår och avtryck! Ibland ser vi de tydligt och kan förstå och tolka dem, ibland är det svårare. Är röset där i skogskanten en grav eller ett odlingsröse, eller kanske ett spisröse? Hör gravfältet och husgrunderna där borta ihop?

Med ökad kunskap kan vi förstå och tolka kulturmiljöerna bättre, och ibland se dem med ”nya ögon”! Ofta knyter platser oss till sig när vi förstår dem, och kan utläsa vad som hänt där. Och ofta kan vi då närmare relatera till de människor, inte sällan förfäder, som bott och verkat på platsen före oss.

Vi tittar tillsammans på lämningarna och vilka eventuella utmaningar och förutsättningar som finns, om tex röjning eller möjligen restaurering kan vara aktuellt. Anmäl intresse i formuläret nedan. Vi har plats för tio rådgivningstillfällen.

Den kostnadsfria rådgivningen är endast öppen för verksamma inom jordbruks- eller trädgårdsföretag samt för personer som är aktiva i skötseln av slåtteräng.

 

Anmäl intresse för rådgivning

Det finns 3 lediga platser kvar.
Personnumret behöver vi för att kunna redovisa ditt deltagande i rådgivning finansierat av landsbygdsprogrammet.


E-postadressen behövs för att du ska få en bekräftelse på din anmälan


Är du nyfiken på hur just din gård utvecklats och kan ha förändrats genom åren? Vill du ha hjälp att tolka spåren från tidigare generationers brukande och arbete? Och vill du veta mer om hur du kan värna, bevara och kanske återskapa vissa delar i din gårdsmiljö?

Gotlands gårdsmiljöer och bebyggelse är präglade av en stark tradition skapad genom århundraden. Tillgång på material, ekonomiska förutsättningar och tidens ideal har genom åren lämnat avtryck i något vi ser som ”typiskt gotländskt”.

En och samma gård kan ha legat på samma plats i hundratals år, inte sällan i 1000-1500år! De gårdar och byggnader vi ser idag härrör främst från 1700- och 1800-talet, och ibland från 1900-talets början, men ofta kan man se spåren i omgivningarna långt längre tillbaka än så. Även vårt biologiska kulturarv kan berätta mycket genom de kulturväxter som ofta finns kvar kring våra gamla gårdar!

Vi tittar tillsammans på gårdsmiljön och de förutsättningar som finns, och efter spår från det som kan ha funnits. Anmäl intresse i formuläret nedan. Vi har plats för tio rådgivningstillfällen.

Den kostnadsfria rådgivningen är endast öppen för verksamma inom jordbruks- eller trädgårdsföretag samt för personer som är aktiva i skötseln av slåtteräng.

 

Anmäl intresse för rådgivning

Det finns 4 lediga platser kvar.
Personnumret behöver vi för att kunna redovisa ditt deltagande i rådgivning finansierat av landsbygdsprogrammet.


E-postadressen behövs för att du ska få en bekräftelse på din anmälan


Vill du ha förslag och råd kring hur du kan sköta dina värdefulla småbiotoper på bästa sätt för att gynna tex pollinatörer, kräldjur, däggdjur som haren, igelkotten, och många fågelarter? Vilka småbiotoper har du redan på dina marker, och vill du ha tips och idéer kring hur du kanske kan skapa nya?

En så kallad småbiotop kan tex utgöras av ett odlingsröse, ett igenväxt dike, ett ensamt träd, en buskbeväxt åkerkant, en brya. Dessa små biotoper utgör levnadsplatser för mängder av olika djur och växter, och är jätteviktiga för dessa, för oss och vår biologiska mångfald!

Många djurarter, till exempel fåglar som kornknarren och rapphönan, lever idag undanträngda, och är direkt hotade när dessa livsmiljöer mer och mer försvinner. På Gotland har vi fortfarande ganska gott om småbiotoper. Detta tack vare vårt många gånger småskaliga jordbruk och variation i markernas brukande, men de blir alltjämt färre.

Vi tittar tillsammans på förhållandena i markerna, på vilka småbiotoper som redan finns, och vilka med enkla medel kanske kan skapas. Anmäl intresse i formuläret nedan. Vi har plats för tio rådgivningstillfällen.

Den kostnadsfria rådgivningen är endast öppen för verksamma inom jordbruks- eller trädgårdsföretag samt för personer som är aktiva i skötseln av slåtteräng.

 

Anmäl intresse för rådgivning

Det finns 3 lediga platser kvar.
Personnumret behöver vi för att kunna redovisa ditt deltagande i rådgivning finansierat av landsbygdsprogrammet.


E-postadressen behövs för att du ska få en bekräftelse på din anmälan


Det gotländska änget är en del av vår kulturhistoria som ger förutsättningar för stor artrikedom både gällande växter, insekter och fåglar. Har du en slåtteräng eller är delaktig i skötseln av en sådan så finns det möjligheter att få rådgivning på plats.

Du kanske vill veta mer om ditt änges historia, vilka växter som finns där. Du kanske funderar på hur du ska bevara gamla träd men också få till en föryngring eller vilka metoder och redskap är användbara.

Länsstyrelsen har anlitat Hjalmar Croneborg för ängsrådgivning. Anmäl intresse i formuläret nedan. Vi har plats för 20 rådgivningstillfällen.

Den kostnadsfria rådgivningen är endast öppen för verksamma inom jordbruks- eller trädgårdsföretag samt för personer som är aktiva i skötseln av slåtteräng.

 

Anmäl intresse för rådgivning

Det finns 19 lediga platser kvar.
Personnumret behöver vi för att kunna redovisa ditt deltagande i rådgivning finansierat av landsbygdsprogrammet.


E-postadressen behövs för att du ska få en bekräftelse på din anmälan


Få koll på Gotlands invasiva arter

Hej du som har hand om en ängs- eller betesmark! Har du koll på invasiva växter som kan finnas där?

Inom projektet Ett rikt odlingslandskap har vi tagit fram en informationsfilm om några växter som kan förekomma mer eller mindre rikligt och som snabbt och lätt kan bli problem. I filmen får du tips för att kunna känna igen dem.

Kommande aktiviteter

Gotländsk ängshävd – från fagning till röjning

Från 19 april till 27 september hålls fem kurstillfällen samt en fältvandring för dig som sköter ett änge. Kursen anordnas genom projektet Ett rikt odlingslandskap, i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och Ängskommittén, och är kostnadsfri. Man kan vara med på alla sex tillfällena eller välja att bara vara med på något enstaka.
Läs mer och anmäl dig på Studieförbundet Vuxenskolans webbplats Länk till annan webbplats.

Lämna gärna synpunkter till projektet!

Vi tar gärna emot synpunkter eller komentarer om vårt arbete. Har du exempelvis förslag på någon kurs som det vore bra att vi anordnade? Fyll i formuläret nedan. Tack!


För att vi ska kunna följa upp dina önskemål vore det fint om du ville lämna din e-post.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss