Stängselbidrag i kalkbarrskog med höga naturvärden

Två kor går och betar i ett skogsområde.

Foto: Gunilla Lexell

Under hösten 2021 kan du som äger kalkbarrskog med höga naturvärden på Gotland ansöka om bidrag för att stängsla in skogsområdet för bete. Projektet finansieras med medel inom Åtgärdsprogram för hotade arter.

De gotländska skogarna har betats under mycket lång tid. Bete i kombination med plockhuggning har skapat en varierad och luckig skog, vilket har gynnat en mängd arter. I de solvarma, blomrika gläntorna trivs fjärilar och bin, och på grund av att dessa skogar aldrig kalavverkas utgör de en gynnsam miljö för olika svampar som lever i symbios med tall och gran.

Den traditionella skötseln gynnar många arter i kalkbarrskogen, dels genom själva betet, dels genom plockhuggningen som bevarar skogens kontinuitet. Att stängsla in och beta skogen kan även vara ett sätt att anpassa djurhållningen till ett förändrat klimat, genom att trygga betestillgången under torra somrar.

Under hösten 2021 utlyser Länsstyrelsen i Gotlands län ett stängslingsbidrag för dig som vill stängsla in kalkbarrskog med höga naturvärden och sköta den med bete och sparsam plockhuggning under en femårsperiod. Bidraget täcker upp till 75 procent av stängslingskostnaden.

Så här går det till

  • Fyll i ansökan via ansökningsformuläret nedan senast den 20 oktober 2021.
  • Länsstyrelsen går igenom ansökningarna, gör fältbesök och rangordnar ansökningarna utifrån kriterier för värdefull kalkbarrskog.
  • Länsstyrelsen skickar ett förslag till avtal om bidrag för stängsling. Enligt avtalet förbinder du dig att sköta skogen så att naturvärdena gynnas och stängslet underhålls under fem år framöver.
  • Markägaren stängslar marken och meddelar länsstyrelsen när det är klart, dock senast sista februari 2022.
  • Länsstyren besiktigar stängslet och betalar ut bidraget.

Ansök om bidrag till stängsling i kalkbarrskog med höga naturvärden

  1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen)
  2. När du fyllt i formuläret klicka på skicka längst ner

Sökande


Berörd fastighet


Beskriv kort skogens naturvärden, exempelvis om området är en nyckelbiotop eller värdetrakt, tidigare genomförda inventeringar och förekomst av rödlistade skogs- eller signalarter. För information om dokumenterade naturvärden inom din fastighet, besök Skogens pärlor, Värdetrakt i Grön Infrastruktur samt Artportalen (se länkar nederst på sidan).Dina sidor på Skogsstyrelsens webbplats samt Skogens pärlor kan vara till hjälp vid skapande av karta.


Frågor och svar om bidraget

Du kan få bidrag för 75 procent av hela kostnaden för stängsling baserad på en schablonkostnad på 100 kr/m. Högsta belopp som betalas ut är dock 100 000 kr. Bidrag utgår endast för skog med höga naturvärden som beskrivs ovan. Om annan skog eller mark ingår i fållan kommer motsvarande stängselsträcka räknas bort om den är längre än den sträcka som krävs för att stängsla skogen med höga naturvärden.

Betesmarken och det stängsel som sätts upp ska vara lämpligt för nöt, får, häst eller getter.

Om du får jordbruksstöd skogsbete kan du inte få stängselbidraget för att ersätta ett dåligt stängsel.

Du kan söka stöd för skogens miljövärden eller Nokås från Skogsstyrelsen även om du sökt eller söker stängselbidraget.

Om Skogens miljövärden på Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Nokås på Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även söka jordbruksstöd för skogsbete efter att du fått stängselstöd. Det är dock inte säkert att din mark uppfyller de kriterier som krävs för bidraget.

Om miljöersättning för betesmarker och slåtterängar på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är ett av Sveriges verktyg för att rädda hotade arter och deras livsmiljöer. Arbetet fokuseras på vissa utvalda arter och naturtyper och är ett komplement till områdesskydd och miljöstöd (jord och skog). Åtgärder genomförs på strategiska platser i landskapet i samverkan med markägare.

Kontakt