Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Dispens från biotopskydd

Du får inte göra åtgärder som kan skada naturvärdena i skyddade biotoper. Skyddade biotoper är till exempel diken, våtmark och odlingsrösen. Om du ändå behöver göra en åtgärd måste du ansöka om dispens.

Vissa små mark- och vattenområden, så kallade biotoper, har ett generellt skydd i hela Sverige. Det är områden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter.

Exempel på åtgärder där du behöver dispens från det generella biotopskyddet

Diken och naturliga bäckfåror

 • Lägga igen, täckdika, kulvertera diken. Att skapa överfarter räknas också som att lägga igen diken. Att anlägga en damm eller ändra miljön på något annat sätt i ett dike eller mindre vattendrag.
 • Underhållsåtgärder under känsliga delar av året.

Våtmarker och småvatten

 • Dränera, fylla igen eller förändra på annat sätt.
 • Introducera nya arter.
 • Dumpa biologiskt avfall som till exempel ris, överblivet foder eller gödsel.

Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark

 • Tillföra vatten eller avvattna via exempelvis diken.
 • Introducera nya arter.
 • Dumpa biologiskt avfall som till exempel ris, överblivet foder eller gödsel.

Alléer

 • Fälla eller beskära alléer.
 • Gräva, köra eller låta djur trampa kring alléer.

Stenmurar

 • Gräva som underminerar muren.
 • Ta bort eller flytta stenar. Det gäller även om stenarna läggs tillbaka.
 • Täcka över stenmuren med sten, grus, ris eller jord. Det gäller även kortare förvaring.

Odlingsrösen i jordbruksmark

 • Gräva i stenröset.
 • Ta bort eller flytta stenar. Det gäller även om stenarna läggs tillbaka.
 • Täcka över odlingsröset med sten, grus, ris eller jord.

Åkerholmar

 • Flytta större stenar.
 • Lägga upp massor eller material.
 • Köra med maskiner.
 • Avverka träd eller gräva upp växtlighet.
 • Gräva.

Pilevallar

 • Avverka träd.
 • Markarbeta på ett sätt som kan skada trädens rötter.
 • Åtgärder som riskerar att ge stamskador till exempel fastspikning av staket, eller stängsel.

Ett geografiskt område kan också ha ett särskilt biotopskydd. Det beslutas av Länsstyrelsen, kommuner eller Skogsstyrelsen.

De särskilda biotopskydd som idag finns på Gotland omfattar skogsmark och har beslutats av Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsens information om biotopskydd Länk till annan webbplats.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Kontakt

Har du frågor om tillstånd och dispenser inom naturvård eller jakt- och viltvård? Du når våra naturvårdshandläggare kl. 14:00-16:00 varje vardag.

Telefon: 010-223 90 00

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss