• Koka vattnet – förorenat dricksvatten inom Visby vattenledningsområde

    Det kommunala dricksvattnet i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem är förorenat av bakterien Clostridium. Region Gotland uppmanar alla med kommunalt dricksvatten i området att koka allt vatten innan man dricker det eller använder det till matlagning. Senaste nytt om händelseutvecklingen hittar du på www.gotland.se/kokavattnet

Goda exempel på miljömålsarbete

Illustration över Sveriges 16 miljökvalitetsmål.

Illustration: Tobias Flygar

Många viktiga insatser görs i länet i alla sektorer. Här visar vi exempel på hur företag och organisationer på olika sätt bidrar till att miljömålen nås. Förhoppningen är att sprida inspiration så att ännu fler hakar på.

Har din organisation något exempel på miljöarbete som ni vill visa upp här? Hör av dig till oss!

Goda gotländska exempel

Lantbruksföretaget Havdhem Bols AB säljer maskintjänster och kött. För ett par år sedan investerade de i en gödseltunna med släpfotsramp. Det möjliggjordes med hjälp av landsbygdsprogrammets investeringsstöd. Utrustningen används för spridning av flytgödsel, främst åt andra lantbrukare med djurhållning. Gödseln placeras under grödan så att den hamnar där växten har nytta av den och näringsläckaget minskar. Genom att näringen från djurhållningen utnyttjas effektivare minskar behovet av inköpt mineralgödsel. Eftersom maskinen är större så minskar körningen och därmed både packningen i åkern och bränsleförbrukningen.

Sedan den nya utrustningen införskaffades har fler kunder kommit till.

– De uppskattar den nya utrustningen eftersom det luktar betydligt mindre vid spridning än vad det gjort tidigare med gammal teknik, säger Erik Levander, en av delägarna i bolaget.

Bols gård har även investerat i en N-sensor som hjälper till att styra hur mycket kväve som ska spridas. Sensorn styr med hjälp av GPS hur mycket konstgödsel som sprids vid varje tillfälle under körningen. Företaget använder kameror på traktortaket som läser av hur grön grödan är och därmed hur mycket klorofyll den innehåller. Metoden fungerar bra förutom när det är torrår. Då är alla grödor gulaktiga, och det beror på vattenbrist och inte på kvävebrist. Ett annat sätt att styra gödslingen är att lägga in data från markkarteringar som mätt jordens innehåll av kväve och fosfor.

Även denna utrustning har fått investeringsstöd från landsbygdsprogrammet. Detta är två exempel på hur landsbygdsstöden inom EU kan bidra till att det görs investeringar i ny spännande teknik som både är bra för miljön och för företagets ekonomi.

Miljömål som åtgärden bidrar till

Tecknad ikon för miljömålet Ingen övergödning med en fisk som simmar längs havsbottnen.

Ingen övergödning

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

 

Tecknad ikon för miljömålet Begränsad klimatpåverkan med en starkt lysande sol.

Begränsad klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.


Illustration: Tobias Flygar

Närbild av nedre delen av ett par jeans där ordet Heartbreakers broderats.


Studieförbundet Vuxenskolan är värd för projektet F/ACT Movement på Gotland. Syftet är att modeintresserade personer ska få stöd och inspiration att göra nya medvetna val utan att göra avkall på sitt intresse för kläder. Genom workshops, föreläsningar och samtal om hållbarhet har ett 10-tal gotlänningar antagit utmaningen att inte köpa några nyproducerade kläder under nio månader. Dessa så kallade factivister ska även sprida sin resa på Instagram. Projektet drog igång i september 2020.

Under resans gång får deltagarna även olika uppgifter och utmaningar. Det kan handla om att rensa i garderoben, att bära ett plagg sju dagar i rad på olika sätt samt att fundera varför vissa plagg i garderoben känns utdaterade. De får även testa på att låna plagg samt botanisera bland olika sätt att shoppa second hand. Kunskap inom textila material, att vårda, laga och tvätta sina plagg samt remake är också delar som ingår.

Alla kan på egen hand vara factivister genom att följa projektet via Studieförbundet Vuxenskolans digitala kanaler. Det kommer också att arrangeras publika träffar med tema inom hållbart mode.

Projektet kommer också att stötta företag och entreprenörer som vill utveckla hållbara och cirkulära produkter och tjänster, utifrån de behov som den nya, medvetna konsumenten har och med miljönytta i fokus.

Om F/ACT Movement på Studieförbundet Vuxenskolans webbplats Länk till annan webbplats.


Miljömål som åtgärden bidrar till

Tecknad ikon för miljömålet Begränsad klimatpåverkan med en starkt lysande sol.

Begränsad klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.


Tecknad ikon för Generationsmålet med ett barn som med handen öser vatten ur en sjö.

Generationsmålet

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

 

Illustration: Tobias Flygar

Ett par händer som sträcker sig över ett färgfläckat och nött bord fullt av pärlor, stenar och annat pysselmaterial.


Evenemanget ”Grön jul” medvetandegör konsumtionsfrågan och inspirerar till en mer hållbar konsumtion och återbruk. Grön jul har arrangerats som fysiskt evenemang två år där besökarna fick ta del av workshops för tillverkning av egna julklappar, modevisning, klädbyte och mycket mer. 2020 blev det istället en digital julkalender med tips och inspiration för en hållbar jul. Båda formerna har uppskattats av besökare för meningsfullhet och kreativitet.

Samverkan med och samordning av ett tiotal aktörer, exempelvis studieförbund, Region Gotland och Röda korset ger ett stärkt regionalt arbete inom konsumtionsområdet, framförallt inom återbruk och kretslopp.

Grön jul


Miljömål som åtgärden bidrar till

Tecknad ikon för miljömålet Begränsad klimatpåverkan med en starkt lysande sol.

Begränsad klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.


Tecknad ikon för Generationsmålet med ett barn som med handen öser vatten ur en sjö.

Generationsmålet

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

 

Illustration: Tobias Flygar

En bild på stranden i Lau innan rensning när den är täckt av släke och en bild på en rensad och ren sandstrand full av badgäster en solig sommardag.


Lausviken är en grund havsvik som under årens lopp hade blivit mer och mer igenvuxen med vass, sly och invasiva växtarter, vilket orsakades av kvarliggande multnande släke. Markägare och boende ville åtgärda igenväxningen och få tillbaka sin badstrand. Parallellt med den ideella arbetsinsatsen sökte man pengar för att åtgärda problemen.

Lau strandförening tar varje år bort åtskilliga ton släke från stranden. Rensningen görs av entreprenör med maskin en handfull gånger om året, då det är lågvatten. Släken läggs upp och hämtas av lantbrukare och även privatpersoner. På så sätt kommer havsväxtlighetens näring till användning där den behövs. På sommaren kan krattning för hand komplettera.

Tönu Saartok är ordförande i föreningen och säger att det har varit roligt att se förbättringen under åren.

– Nu ska vi underhålla det vi uppnått, säger han.

Tönu är även ordförande i Gotlands havsmiljöförening, dit flera av ”rädda-vikarna-föreningarna” är anslutna. Där lyfter de gemensamma frågor, tipsar varandra och utbyter erfarenheter.

Lau strandförening har även gjort åtgärder i vattendraget som flyter ut i viken, Tutenån. Där har de rensat utloppet och gjort fiskevårdsåtgärder för att locka öringen tillbaka. Allt arbete gynnar friluftslivet. Den nyligen färdigställda Östkustleden passerar förbi och de lokalt boende använder flitigt stranden för bad och sol.

Finansieringen kom de första två åren från Leader. Sen sökte föreningen projektmedel från Havs- och vattenmyndigheten för åtgärder i grunda havsvikar. Från 2019 finansieras arbetet via LOVA (Lokala vattenvårdsåtgärder).


Miljömål som åtgärden bidrar till

Tecknad ikon för miljömålet Hav i balans med en roddbåt och simmande fiskar.

Hav i balans

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.


Tecknad ikon för miljömålet Ingen övergödning med en fisk som simmar längs havsbottnen.

Ingen övergödning

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

 

Tecknad ikon för miljömålet Levande sjöar och vattendrag med en stiliserad näckros.

Levande sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Tecknad ikon för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv med en stiliserad blomma och siluetten av en lokatt.

Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Tecknad ikon för Generationsmålet med ett barn som med handen öser vatten ur en sjö.

Generationsmålet

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

 

Illustration: Tobias Flygar

Ett växthus.


Den ekologiska gården Lilla Bjers i Västerhejde odlar över 200 grödor helt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, och använder sig av en sexårig växtföljd för att behålla god kvalitet på jorden. Hela gården drivs fossilfritt med biobränsle i arbetsmaskinerna, vindkraft och närproducerad pellets för el och uppvärmning. Lilla Bjers har en gårdsbutik och en KRAV-certifierad restaurang med endast ekologiska råvaror. Man har också en medveten vattenhushållning.

Företaget var nyligen nominerat till Naturvårdsverkets miljömålspris för att ha visat prov på stor uthållighet och långsiktighet.

– Det är mycket viktigt för oss att visa att de stora inte kan göra allt - många små kan göra väldigt mycket, säger Margareta Hoas, en av ägarna till familjeföretaget.

Om gårdens hållbarhetsarbete på Lilla Bjers webbplats Länk till annan webbplats.


Miljömål som åtgärden bidrar till

Tecknad ikon för miljömålet Ett rikt odlingslandskap med åkrar och en ladugård.

Ett rikt odlingslandskap

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.Tecknad ikon för miljömålet Giftfri miljö med en man som plockar ett äpple från ett träd.

Giftfri miljö

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Tecknad ikon för miljömålet Begränsad klimatpåverkan med en starkt lysande sol.

Begränsad klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.


Tecknad ikon för Generationsmålet med ett barn som med handen öser vatten ur en sjö.

Generationsmålet

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

 

Illustration: Tobias Flygar

Närbild av ett sidenbi som suger nektar från en gul blomma.


Genom att lämna ytor när man klipper gräs, som man sedan slår av senare på säsongen, gynnas vilda pollinerare såsom fjärilar, humlor och solitära bin. Det finns ett flertal ytor bakom prästgårdar, vid församlingshem och andra byggnader där det inte är nödvändigt att klippa gräset så ofta. Varje församlingsråd tar beslut om sitt område, och de som är först ut är Kräklingbo och Roma. Där har man redan kommit åt två hektar där gräs och blommor får växa mer fritt. Det finns också planer på sandhögar för sandlevande bin och insektshotell.

Pastoratet ser också över hur träd på kyrkogårdar hanteras, där de är en del av kulturmiljön. De är även värdefulla för djur och växter, till exempel genom att förse fladdermöss med både boplats och jaktområde, och de är viktiga för lavar, mossor och skalbaggar.

Även inom klimatområdet har man åstadkommit mycket. Att gräsklipparna går mindre minskar så klart också utsläppen. Med 23 kyrkor, 10 församlingshem, 5 prästgårdar finns energi att spara på uppvärmning och transporter. Pannor har bytts ut, bilar drivs numera med HVO och man har minskat utsläppen av växthusgaser väsentligt.

Pastoratets klimatgrupp följer Svenska kyrkans klimatarbete och de svenska klimatmålen. Många idéer finns och utveckling sker kontinuerligt.

Miljömål som åtgärden bidrar till

Tecknad ikon för miljömålet Begränsad klimatpåverkan med en starkt lysande sol.

Begränsad klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.


Tecknad ikon för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv med en stiliserad blomma och siluetten av en lokatt.

Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Tecknad ikon för Generationsmålet med ett barn som med handen öser vatten ur en sjö.

Generationsmålet

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

 

Illustration: Tobias Flygar

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss