Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Genomfört arbete

Information om redan genomfört arbete i länet, exempelvis om vilka efterbehandlingsåtgärder som har genomförts.

Identifiering

I Gotlands län finns det knappt 1000 platser som är potentiellt eller konstaterat förorenade, dessa finns inlagda i EBH-stödet. Objekten innefattar både miljöfarliga verksamheter som är nedlagda och de som är i drift.

Av alla objekt är det cirka 600 platser som endast har identifierats, det vill säga att de endast lokaliserats till en plats men inte riskklassats individuellt. Av dessa är det cirka 130 platser som ännu bör riskklassas.

Inventering

Omkring sekelskiftet påbörjade Länsstyrelsen en storskalig inventering av nedlagda verksamheter som kunde ha orsakat föroreningsskador. Detta pågick i cirka 15 år och är idag i princip avslutat. En del objekt kvarstår dock som endast har identifierats samt att det tillkommer nya objekt som behöver inventeras.

Undersökningar och utredningar

Länsstyrelsen söker och fördelar statliga bidrag till utredningar och undersökningar av områden som kan vara förorenade där betalningsansvarig saknas. I de fall inte Länsstyrelsen själv genomför de inledande undersökningarna är kommunen oftast huvudman och handlar upp undersökningarna. I vissa fall kan Sveriges Geologiska Undersökning agera huvudman. Naturvårdsverket kan lämna bidrag för dessa undersökningar och utredningar.

Åtgärder

I Gotlands län inriktades arbetet tidigt på att hitta de förorenade områdena i länet och sedan åtgärda dom. Totalt finns det cirka 50–60 förorenade områden som har sanerats. Majoriteten av dessa saneringar har finansierats i privat regi.

De områden som har åtgärdats med hjälp av statliga medel inom Gotlands län är Reno Kemomat, Fidesågen, Ljugarns före detta elverk och före detta fönstersnickeriet i Fårösund.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta Länsstyrelsens EBH-handläggare