Stöd för åtgärder i vatten

På de här sidorna hittar du information kring de olika stöd du kan söka för åtgärder i vatten.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö (LOVA) ger möjlighet för kommuner och ideella sammanslutningar att söka bidrag för att genomföra lokala vattenvårdsprojekt.

Miljöinvestering - anlägga tvåstegsdiken

Vill du anlägga tvåstegsdiken på eller vid din åkermark? Du kan söka stöd för åtgärden om den bidrar till att förbättra vattenkvaliteten i våra vatten.

Miljöinvestering - förbättrad vattenkvalitet

Vill du utföra vattenåtgärder i ett odlingslandskap? Du kan få stöd för åtgärder som bidrar till ökad vattenkvalitet.

Miljöinvestering våtmark och dammar - biologisk mångfald

Vill du anlägga eller restaurera en våtmark eller damm? Du kan få stöd för åtgärden om den bidrar till att öka den biologiska mångfalden.

Miljöinvestering våtmark och dammar - vattenkvalitet

Vill du anlägga eller restaurera en våtmark eller damm? Du kan få stöd för åtgärden om den bidrar till att förbättra vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag eller hav.

Stöd för säkrad dricksvattentillgång

Sök bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållning och tillgången till dricksvatten. Bidrag kan framförallt sökas av kommuner och kommunala bolag.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet att ansöka om bidrag för bland annat våtmarksprojekt. Projekt kan initieras och drivas av kommuner, föreningar och andra lokala aktörer även om det är en kommun som ansöker om bidrag.

Lokal naturvårdssatsning (LONA)

Våtmarksrådgivning inom Greppa näringen

Rådgivning inför våtmarksåtgärder för lantbrukare som är med i Greppa näringen.

Greppa näringen

Åtgärdsprogram för hotade arter

Länsstyrelsen planerar och utför åtgärd anpassad till hotade arter / miljöer med åtgärdsprogram i samverkan med markägare.

Se kontakt för åtgärdsprogram för hotade arter

Kontakt