Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark.

Vad räknas som terräng?

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel:

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar 

Vad räknas som motordrivet fordon?

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • elcykel
 • bandvagn
 • snöskoter    

Den som kör vattenskoter har samma skyldighet som alla sjötrafikanter att känna till vilka regler som gäller och att följa dem. Man måste ta hänsyn till miljön och naturliv. Vattenskotern får inte heller köras på ett sätt som är farligt eller störande.

Enligt Vattenskoterförordningen (1993:1053) får man endast köra vattenskoter i allmänna farleder samt områden som pekats ut av länsstyrelsen (se nedan). Men det är oklart om våra svenska regler stämmer med EU:s lagstiftning och krav på fri rörlighet för varor och tjänster. Frågan om de svenska reglerna har varit uppe i EU-domstolen. I väntan på klara besked bedriver svenska myndigheter inte någon tillsyn enligt vattenskoterförordningen. Däremot bedrivs tillsyn enligt Sjölagen och andra tillämpliga lagar och förordningar.

Oavsett vattenskoterförordningen måste den som kör vattenskoter göra det med gott
omdöme och se till att ingen skada eller olägenhet uppstår på miljön eller människors hälsa. Sjölagen och sjötrafikförordningen reglerar bland annat vad som gäller kring säkerhet, hastighet och sjöfylleri. Miljöbalken reglerar bland annat frågor om buller, skyddade områden och skyddade arter.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för skyddade områden och artskydd. Kommunerna har tillsyn över buller och kan ibland även ha lokala ordningsföreskrifter kring badplatser. I övrigt hänvisas till polis och kustbevakning.

De områden som Länsstyrelsen i Gotlands län pekat ut med stöd av 3 § förordningen
(1993:1053) om användning av vattenskoter anges nedan.

 1. Tofta strand
 2. Visby och Snäck
 3. Sudersand, Fårö
 4. Åminne

Länk till föreskrift och kartorPDF

2 § Användning av vattenskoter i de områden som anges i 1 § är tillåten under
perioden 15 juni–15 september mellan klockan 09.00–19.00.

I allmänna farleder får körning ske utan nämnda begränsning. För transport mellan
strand och områden som anges i 1 § skall kortaste väg väljas. För transport
från allmän badplats till vattenområde som anges i 1 § skall en särskild
transportled om högst 10 meters bredd utmärkas.

Kontakt