Invasiva arter

Invasiva främmande arter (IAS) räknas globalt som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. IAS kan också få stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Problemet ökar i takt med att vi blir fler och fler människor, att vi reser mer och med ökad världshandel eftersom vi då både medvetet och omedvetet flyttar arter mellan ekosystem. I Sveriges natur finns idag över 2000 främmande arter och drygt 400 av dessa räknas som invasiva. Många av dessa, till exempel; spansk skogsnigel, jätteloka, parkslide och vresros orsakar redan nu stora skador och kostnader i form av årlig bekämpning.

Vägledning och regler om invasiva arter på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Artfakta om invasiva arter på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Invasiva arter i vatten

Invasiva arter utgör ett hot mot ekosystemen och ekosystemtjänster och invasiva arter i vatten är i många fall svåra att förhindra, kontrollera och eliminera. Det är också mycket kostsamt. Därför är det viktigt att minska riskerna för att de förs in och etablerar sig.

I sötvatten, sjöar och åar finns vissa möjligheter att eliminera dem. Olagligt införd amerikansk signalkräfta på Gotland har framgångsrikt eliminerats för att skydda den rödlistade ursprungliga svenska flodkräftan. Utsläppande av akvarie- och dammfiskar som guldfisk har skapat några bestånd där ett för närvarande behandlas för att elimineras.

I havet runt Gotland har tidigare påträffats kinesisk ullhandskrabba men även strandkrabba. För närvarande sker en snabb ökning av svartmunnad smörbult, en fisk som kom till Östersjön i början av 1990-talet och till Gotland 2010. Den sprider sig nu mycket snabbt och har även påträffats i sötvatten.

Kontakt