Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi informerar, sprider kunskap och svarar på frågor om klimatförändringar från allmänheten och media.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

Länsstyrelsens roll

Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden. Vi arbetar utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Vi stöttar kommunen och andra regionala organisationer genom att sprida information och kunskap om hur klimatet ser ut nu och hur det kan se ut i framtiden. Vi svarar på frågor från allmänheten och media. Vi tar fram informationsmaterial till exempel om hur du som privatpersoner kan påverkas vid en värmebölja eller hur ditt ansvar som fastighetsägare ser ut vid en översvämning.

Illustration: Anna Redmalm

Handlingsplan för klimatanpassning

Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning i Gotlands län 2018–2020.

Handlingsplanen ska fungera som vägledande dokument för arbetet med klimatanpassning i länet och berör främst de aktörer som kan arbeta med anpassningsåtgärder. 

Du som är intresserad ska kunna få en bild av hur klimatförändringar kan påverka Gotland och vad klimatanpassning innebär i länet. Här kan du se hur exempelvis naturen, jordbruket och dricksvattenförsörjningen på Gotland kan komma att påverkas av ett förändrat klimat. Du får också exempel på vad som redan görs för att tillvarata möjligheter och motverka de sårbarheter som ett förändrat klimat kan innebära. 

Handlingsplanen består av två delar:

  1. Del.1 Åtgärder utgör själva handlingsplanen med planerade åtgärder.
  2. Del 2. Bakgrund utgör en beskrivning av påverkan av klimatförändringar samt behovet av klimatanpassning inom samhällets olika sektorer på Gotland

Handlingsplan för klimatanpassning 2018-2020. Del 1.ÅtgärderPDF (öppnar PDF i nytt fönster)

Handlingsplan för klimatanpassning 2018-2020. Del 2. BakgrundPDF (öppnar PDF i nytt fönster)

SMHI:s rapport Framtidsklimat i Gotlands län beskriver dagens och framtidens klimat i Gotlands län baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP4.5) respektive höga utsläpp (RCP8.5). Klimatscenarierna visar likartade resultat fram till mitten av seklet och det är först därefter man kan se större skillnader mellan dem. 

SMHI rapport Framtidsklimat i Gotlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (öppnas i nytt fönster)

Vår folder Hur blir klimatet på Gotland i framtiden?  ger en kort introduktion till SMHI:s klimatscenarier och visar på möjlig utveckling för Gotland i ett framtida klimat.

Hur blir klimatet på Gotland i framtiden?PDF (PDF öppnas i nytt fönster)

 

 

Kontakt