Fornlämningar och fornfynd

Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet. Kontakta oss om du till exempel planerar ett arbete som riskerar att påverka en fornlämning.

Länsstyrelsen ska se till att fornlämningar i länet blir bevarade och inte kommer till skada. Alla fornlämningar har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Det gäller både de fornlämningar som vi redan känner till och de som ännu inte har upptäckts.

Kontakta Länsstyrelsen om du

 • planerar ett arbete som riskerar att påverka en fornlämning
 • har hittat ett fornfynd
 • vill använda en metallsökare
 • upptäcker en skada på en fornlämning
 • vill ha råd om hur du kan skydda och vårda en fornlämning.

Tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning

Du behöver ett tillstånd från Länsstyrelsen innan du startar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning. Till exempel om du ska

 • bygga ett hus
 • anlägga en väg
 • gräva ned en kabel
 • anlägga en plantering.

I första hand ska du planera arbetet så att du undviker fornlämningar. Vår utgångspunkt är att fornlämningar ska bevaras, men vi kan i vissa fall ge tillstånd till ett ingrepp.

Vad säger kulturmiljölagen om fornlämningar?

Kulturmiljölagen säger att du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att

 • rubba
 • ta bort
 • gräva ut
 • täcka över
 • ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Ska du avverka eller markbereda i skogen?

Kulturmiljöer i skogen kan bli skadade av skogsmaskiner i samband med avverkning och markberedning. Du bör alltid samråda med Länsstyrelsen inför bränning, åtgärder på befintlig väg, askåterföring och gödsling. Du behöver tillstånd för:

 • markberedning
 • plantering
 • nyanläggande av väg
 • skyddsdikning
 • stubbskörd

Har du anmält en slutavverkning till Skogsstyrelsen?

Länsstyrelsen ger tillstånd till återbeskogning. Om du har anmält en slutavverkning av skog som berör en fornlämning eller fornlämningens närområde kommer Skogsstyrelsen att överlämna ärendet till Länsstyrelsen. Då behöver du inte skicka någon ansökan till oss.

Råd och stöd

I Riksantikvarieämbetets e-tjänst Fornsök finns registrerade fornlämningar, men det kan även finnas fornlämningar som ännu inte är registrerade. Den som avser att genomföra ett arbetsföretag bör därför i god tid inhämta information från Länsstyrelsen. I Riksantikvarieämbetets folder bygga och bevara finns information med råd och tips till dig som har funderingar på hur fornlämningar kan påverka dina byggplaner.

Ansöka om tillstånd

 1. Ladda ned blankett för ansökan om tillstånd till markingrepp i eller invid fornlämning.PDF
 2. Fyll i blanketten. Vilket arbete du planerar. Var noggrann med alla uppgifter. Ange specifik metod (exempelvis schaktning med grävmaskin) samt det påverkade områdets längd, bredd och grävdjup.
 3. Till blanketten bifogas detaljerad karta, situationsplan eller motsvarande. I kartan ska planerat markingrepp redovisas, samt i förekommande fall även arbetsområdet.
 4. Skicka blanketten via epost till registrator, eller post till: Länsstyrelsen i Gotlands län, Visborgsallén 4 (Nya Visborg)
  621 85  VISBY. 

Kartorna kan du göra med hjälp av Länsstyrelsens karttjänst.

Att använda metallsökare kräver tillstånd

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd som gäller för ett begränsat område, och aldrig i områden i anslutning till fornlämningar.

Kontakt