Kompetensutveckling och rådgivning

Vi vill bidra till tillgången av kompetensutveckling till lantbrukare och företagare på landsbygden. Här samlar vi information om vad vi på länsstyrelsen erbjuder för rådgivning och kompetensutveckling.

Aktiviteterna i projekten är delfinansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Gotlands län. Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare och företagare på Gotland.

Vi erbjuder kurser och rådgivning inom följande områden:

Det finns många skäl att sköta marker som hör till odlingslandskapet. Den biologiska mångfalden är i hög grad kopplad till lantbrukare och föreningar som ser till att betesmarker betas, slåtterängar slås och småbiotoperna i åkerlandskapet värnas.

Är du intresserad av rådgivning är du välkommen att höra av dig med en intresseanmälan.

Vi arrangerar också kurser och fältvandringar som kommer att annonseras på den här sidan. Är det någon särskilt ämne du är intresserad av är du välkommen att höra av dig med tips till oss.

De årliga uppföljningarna för miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv visar på de utmaningar som finns för att landskapets alla värden ska kunna bevaras. Ett konkurrenskraftigt lantbruk är avgörande.
Kunskap om omläggning till ekologisk produktion. Exempelvis, ekologisk animalieproduktion, växt- och trädgårdsodling samt hur du utnyttjar växtnäring och sköter din mark.

Kurser och rådgivning som syftar till minskad negativ klimat- och miljöpåverkan i lantbruket.


 

 

Bland annat ledarskap, marknadskunskap och företagsutveckling. Allt för att företag på landsbygden ska utvecklas, kunna ta tillvara landsbygdens resurser och skapa nya arbetstillfällen.

Rådgivning till verksamma inom dagligvaruhandeln på landsbygden.

Kontakt