Kemikalier och kemiska produkter

Försäljning av vissa farliga kemiska produkter kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Hos oss söker du tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga produkter.

För yrkesmässig överlåtelse, till exempel försäljning, samt privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Ett tillstånd gäller i högst fem år.

Vad kostar det?

Innan vi gör tillståndsprövningen ska en avgift vara betald. Om du skickar din ansökan via e-tjänsten får du uppgifter om kontonummer i bekräftelsen direkt efter att du har skickat in din ansökan. Om du väljer att skriva ut din ansökan ser du uppgifter om kontonummer på utskriften.

 • Yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter: 2 300 kronor
 • Privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter: 700 kronor

Utöver firmanamn, märk avin med ordet kemikalietillstånd och VHT 561.

Vem kan ansöka?

Företag som säljer eller på annat sätt yrkesmässigt överlåter produkter ska ansöka om tillstånd för yrkesmässig överlåtelse. Tillstånd för privat hantering får bara ges till den som har fyllt 18 år och som behöver produkterna för ett konstnärligt, tekniskt, vetenskapligt eller liknande ändamål.

Företag och privatpersoner ansvarar själva för att söka om tillstånd och hålla reda på när dessa behöver förnyas.

Särskilt farliga kemiska produkter

Med särskilt farliga kemiska produkter menas de som vid klassificering och märkning enligt CLP-förordningen (förordning (EG) nr 1272/2008) tillhör någon av följande faroklasser och farokategorier:

 • akut toxicitet, farokategori 1, 2 och 3
 • cancerogenitet, mutagenitet i könsceller eller reproduktionstoxicitet, farokategori 1A och 1B
 • specifik organtoxicitet – enstaka exponering, farokategori 1
 • frätande på huden, farokategori 1A.

Undantag från krav på tillstånd

Tillståndskrav gäller inte yrkesmässig överlåtelse från den som har rätt att driva detaljhandel med:

 • läkemedel till konsument (enligt 2 kap 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel)
 • produkter som omfattas av livsmedelslagen (2006:804), läkemedelslagen (2015:315) eller lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805).

Följande produkter kan överlåtas och hanteras utan kemikalietillstånd:

 • natrium- och kaliumhydroxid (som rena ämnen och blandningar)
 • eldningsoljor
 • bränslen för motordrift – dock krävs tillstånd för överlåtelse av metanol för motordrift, men inte för privat hantering
 • för explosiva varor tillstånd enligt lag (2010:1011) om explosiva och brandfarliga varor.

Det krävs inte heller tillstånd för yrkesmässig överlåtelse av frätande produkter i farokategori 1A, men det krävs tillstånd för privat hantering av denna typ av produkter.

Skicka in din ansökan i vår e-tjänst

Dokument som ska bifogas vid ansökan om yrkesmässig överlåtelse:

 • Säkerhetsdatablad

Du kan skicka in din ansökan och bifoga dokumenten elektroniskt via e-tjänsten eller skriva ut den och skicka den i pappersform med nödvändiga tillhörande dokument.

Kontakt