Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ett arbetssätt som innebär att långsiktigt planera för hållbara landskap. Länsstyrelsen på Gotland har tagit fram ett underlag till handlingsplan för grön infrastruktur i länet.

Grön infrastruktur handlar om att olika livsmiljöer i naturen behöver hänga ihop. Det gäller för såväl människor som för djur, växter och svampar med flera. Om naturen hänger ihop kan djur och växter förflytta sig och spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera.

I ett fungerande ekosystem kan vi människor ta del av naturens tjänster, som till exempel pollinering som är viktigt för vår matproduktion. Detta kallas för ekosystemtjänster och utgör en viktig grund för människors hälsa och välbefinnande. Genom att planera för grön infrastruktur kan dessa tjänster säkerställas på lång sikt.

Ett nätverk av livsmiljöer och naturområden

När vi planerar hur mark och vatten ska användas och hur olika naturvårdsinsatser ska göras behöver vi ha en helhetssyn på landskapet för att kunna skapa fungerande livsmiljöer för djur och växter. Arbetet med grön infrastruktur baseras på en kartläggning av landskapets kvaliteter. Med ett kartlagt nätverk blir det enklare att prioritera rätt och planera mer effektivt. Grön infrastruktur inkluderar miljöer både på land och i vatten.

Idag är många värdefulla områden isolerade från varandra. Det beror bland annat på att vi använder våra naturresurser och vårt landskap på ett mer storskaligt och effektiviserat sätt. Genom att binda samman miljöer som till exempel skog, parker, våtmarker och sjöar kan vi skapa ett nätverk av livsmiljöer och naturområden.

Vad gör Länsstyrelsen på Gotland?

Länsstyrelsen på Gotland har under hösten 2018 tagit fram ett underlag till handlingsplan. Underlaget består av en rapport i tre delar tillsammans med planeringsunderlag för den gröna infrastrukturen i länet. Planeringsunderlaget kan användas av aktörer i landskapet som vill ta ökad miljöhänsyn i sitt arbete, eller få kunskaper om var höga koncentrationer av naturvärden finns fördelade i landskapet. Underlaget är tänkt att användas för att kunna ta hänsyn till ekologiska samband i landskapet vid beslut om markanvändning. På så sätt kan lokala åtgärder bli en del i ett större sammanhang.

För att fokusera arbetet inom grön infrastruktur på Gotland har det koncentrerats till fyra fokusområden: våtmark, alvarmark, skog och friluftsliv. De fyra fokusområdena innehar alla unika värden som till viss del bara finns på Gotland, samtidigt som de producerar viktiga ekosystemtjänster som samhället behöver. De fyra fokusområdena är också områden som alla behöver särskild uppmärksamhet för att kunna ta vara på, behålla och utveckla de värden och tjänster som de erbjuder.

Planeringsunderlaget består av information och kartor för de respektive områdena. För områdena skog och våtmark har länsstyrelsen tagit fram förslag till värdetrakter. Värdetrakter är ett kunskapsunderlag i kartform över var i landskapet höga koncentrationer av biologiska värden finns. Värdetrakter innebär i sig ingen juridisk skyddsform eller begränsning för markägare utan är endast ett stödjande verktyg för strategisk planering i landskapet.

Underlag till handlingsplan för grön infrastruktur i Gotlands län

Del A - Bakgrund och sammanhangPDF
Del B - Regionala förutsättningarPDF
Del C - FokusområdenPDF
Metodbeskrivning för framtagande av värdetrakter på Gotland 2018PDF

Fördjupa dig i grön infrastrukturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad leder arbetet till?

Under kommande uppdrag för grön infrastruktur planerar Länsstyrelsen att gå vidare med att identifiera insatsområden och åtgärder tillsammans med andra aktörer i landskapet för de fyra fokusområdena. Arbetet ska präglas av delaktighet, långsiktighet och en helhetssyn på landskapet och kommer att involvera en lång rad aktörer som markägare, myndigheter, föreningsliv och kommuner. Deltagande i arbetet är frivilligt och bygger på samarbete, samförstånd och stöd till de aktörer som vill ta en ökad miljöhänsyn i sitt arbete och ta del av de möjligheter som det innebär.

  • Det regionala arbetet underlättas genom gemensamma riktlinjer för arbetssätt, metoder och underlag.
  • Underlag som går att tillämpa på olika geografiska nivåer tas fram.
  • Prioriteringsunderlag för kommande arbete med mark- och vattenfrågor tas fram.
  • En funktionell grön infrastruktur bevaras i landskapen oavsett administrativa gränser.
  • Värdetrakter får prioriterade naturvårdsinsatser.
  • Bättre förutsättningar för ekosystemtjänster.
  • Ett mer attraktivt friluftsliv och därmed stärkt folkhälsa
  • Vi når miljömålen.
 

Kontakt

För fokusområde våtmark:

Malin Wred

För fokusområde alvarmark:

Cecilia Nygren

För fokusområde skog:

Sixten Johansson

För fokusområde friluftsliv:

Mattias Vejlens