Energi­effektivisering

Vill du spara energi i ditt företag? Du kan få råd och hjälp i det arbetet genom den befintliga miljötillsynen, och det finns även möjlighet att delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering i många delar av verksamheten. Nedan beskrivs några specifika kunskapsstöd och ekonomiska stöd för energieffektivisering som vi erbjuder.

Incitament för energieffektivisering

Har du ett litet eller medelstort företag, och vill veta hur du kan spara energi på ett enkelt sätt? Länsstyrelsen och Energimyndigheten driver sedan 2016 projektet ”Incitament för energieffektivisering”.

Projektet går ut på att Länsstyrelsens och kommunernas tillsynspersonal får utbildning inom energifrågor. Från 2018 kan du få hjälp av dem i arbetet med energieffektivisering i ditt företag. Detta sker i samband med den redan befintliga miljötillsynen, och är kostnadsfritt.

Incitament för energieffektivisering på Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Metodstöd

Inom projektet har olika hjälpmedel tagits fram för dig som vill energieffektivisera ditt företag. De kallas metodstöd. Med metodstöden kan du bland annat få hjälp med:

 • hur du arbetar strukturerat med energi i företaget
 • vilka lagar och regler som gäller
 • konkreta förslag på energieffektiva åtgärder
 • hur du räknar på lönsamhet
 • hur du prioriterar dina åtgärder.

Nätverk för energieffektivisering

Vill du delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering? Alla små och medelstora företag med en energiförbrukning på minst 1 GWh per år är välkomna att gå med. I nätverket kan du lära dig mer om energi och hur du kan minska energianvändningen i ditt företag.

Nätverk för energieffektivisering på Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Nätverk för energieffektivisering på Gotland är ett lokalt nätverk för små och medelstora företag med mer än 1 GWh energiförbrukning per år. Företag deltar i nätverket för att öka sitt företags energikompetens, få individuell expertrådgivning och utbyta erfarenheter med andra företag.

I dagsläget är elva gotländska företag aktiva inom EEnet Gotland: Brukets Livs AB - ICA Maxi Visby, Gotlandspecialisten AB, Heart of Sweden AB, Keges Grosshandel AB, SweProd Graphics AB, Roma Grus Aktiebolag, Ryftes Grönsaker AB, Skåningegård omsorg AB, Kåcu Fastigheter AB, Tofta Strandpensionat Aktiebolag, Österled Fastighets AB.

Inspiration för energieffektivisering

För att du som vill energieffektivisera ditt företag ska få inspiration och kunna se hur andra företag gjort i praktiken har vi i projekten tagit fram inspirerande filmer för energieffektivisering. Här ser du goda exempel från café och butik, livsmedelsbranschen, samt en film som visar insatser som kan göras på de flesta företag.

Stöd för att arbeta med energieffektivisering

Företag som omfattas av miljötillsyn kan få hjälp att komma igång med energieffektivisering. På Gotland pågår projektet Incitament för energieffektivisering där tillsynspersonal på Länsstyrelsen och Region Gotland fortbildas inom energieffektivisering. Under 2018-2019 kommer flera små- och medelstora företag få extra vägledning kring energieffektivisering i samband med tillsyn. På Energimyndighetens webbplats hittar du flera metodstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster riktat till företag som projektet har tagit fram.

Energimyndigheten har även tagit fram informationsmaterial om energieffektivisering som kan vara till nytta både för tillsynsmyndigheten, i mötet med företagen och för företagen själva. Vägledningarna hittar du på Energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företag kan få upp till 50 000 kronor för att genomföra en energikartläggning med förslag på lönsamma investeringar. Kontakta Energikontor Mälardalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information och vägledning.

Vid behov av ytterligare studier efter energikartläggningen erbjuder Energimyndigheten finansiellt stöd för de företag som vill undersöka sina möjligheter att arbeta mer energieffektivt. Läs mer om miljöstudier på Energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till hushåll, föreningar samt små och medelstora företag.
 • Projektet med coach för energi- och klimat riktar sig till små och medelstora företag med en årlig energianvändning under 300 MWh. Företag på Gotland erbjuds en kostnadsfri energigenomgång och deltagande i nätverksträffar. Eftersom projektet är EU-finansierat är det helt kostnadsfritt för deltagande företag - det enda som krävs är företagets egen tid och engagemang.

Få kontakt via Region Gotlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Transportprojektet Hållbara transporter kommer att pågå i tre år, med start i augusti 2018. Projektet syftar till att effektivisera och minska utsläppen av växthusgaser från transporter på Gotland. Fokus är på vägtransporter och arbetsmaskiner inom anläggning/entreprenad och industri. I projektet ingår bland annat att:

 • Genomföra informationsinsatser riktade till både utförare och beställare av transporter
 • Konsultstöd till företag för att systematisera sitt energi- och klimatarbete
 • Test av fossilfria fordon samt digital lösning för samordnade transporter
 • Organisera erfarenhetsutbyte mellan aktörer
 • Arbeta för en mer hållbar arbetspendling

Finansieringen till projektet kommer främst från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gotlands anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder. Även flera lokala aktörer medfinansierar projektet genom arbetstid så som Region Gotland, Uppsala universitet, Sveriges åkeriföretag, Gotlands åkericentral och företagsnätverket Tillväxt Gotland.

Förstudie: Energieffektiva transportföretagPDF

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projekten medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Kontakt