Transport av djur

När djur transporteras ska det ske på ett säkert sätt och djuren får inte utsättas för skador eller lidande under transporten. Länsstyrelsen kontrollerar djurtransporter och besiktigar transportfordon med hänsyn till djurskyddslagstiftningen.

Grundläggande bestämmelser om hur levande djur ska transporteras finns i EU:s regelverk, djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Mer detaljerade bestämmelser finns i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd.

Mer om resor och transporter hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Lagstiftningen reglerar bland annat hur transportfordonet ska vara utformat, temperaturkrav, vilka djur som får transporteras, hur länge de får transporteras, hur ofta och hur länge de ska få vila under längre transporter.

Transport av djur inom en ekonomisk verksamhet

Alla som transporterar djur inom en ekonomisk verksamhet inom EU ska ha transportörstillstånd utfärdat av en myndighet i sitt hemland. I Sverige är det Jordbruksverket som utfärdar transportörstillstånd.

Ansök om registrering för att få transportörstillstånd

Ansökan om registrering för att få transportörstillstånd gör du via en e-tjänst hos Jordbruksverket. Transportörer kan vara både juridiska personer (bolag) eller fysiska personer.

Avgifter för besiktning

Utöver registrering som transportör krävs också att det fordon som används är besiktigat och godkänt av Länsstyrelsen. För besiktning av fordon tas avgifter ut.

  • Behållare (som kan flyttas mellan olika fordon) uttas en avgift av 1000 kronor
  • Lätt lastbil, personbil och släpfordon som är avsett av dras av lätt lastbil eller personbil 1500 kronor
  • Tung lastbil och släpfordon avsett att dras av tung lastbil 3000 kronor

Kompetenskrav

Om det är hästar eller lantbruksdjur som transporteras, så måste också chauffören ha gått en utbildning och erhållit ett kompetensbevis. Om chauffören inte själv kan sköta djuren så ska en annan djurskötare med kompetensbevis medfölja.

Vid transport ska alltid transportörstillstånd, fordonsgodkännande och chaufförens och andra djurskötares kompetensbevis medföras och kunna uppvisas. Vid transporter över 8 timmar finns krav på att ytterligare dokument medförs.

Djurtransporter på färja

Enligt gällande djurskyddsbestämmelser får djur bara transporteras när de är lämpliga att transportera, det vill säga inte skadade eller sjuka, högdräktiga eller när de nyligen har fött. Djuren får heller inte riskera att utsättas för lidande och skada under resan. Alla djur ska kunna ligga ned samtidigt och stå upp i naturlig ställning. Ventilationen måste vara tillräcklig och djuren ska varken frysa eller ha det för varmt under transporten. För alla djurtransporter gäller att du måste ha tillsyn över djuren minst varannan timme. Hundar och katter får inte lämnas i fordon utan tillsyn om temperaturen kan gå över +25 grader eller under -5 grader.

  • Stäng av billarmet.
  • Se till att ditt fordon placeras så att du har plats att fälla upp de luckor och dörrar du behöver för att ditt djur ska få en bra miljö inne i fordonet och så att du lätt kan ha tillsyn över djuret.
  • Hästtransporter: Fäll ned den övre bakluckan på hästtransporter och öppna andra lämpliga luckor och fönster så ventilationen blir tillräcklig.
  • Personbil: veva ned minst två, gärna motstående bilrutor.
  • Se till djuret när möjlighet ges att gå ned på bildäck (normalt en gång per resa).

Kontroll av transporter

Länsstyrelsen utför kontroller av djurtransporter. Alla typer av djurtransporter kan komma att kontrolleras, allt från enstaka hundar i bil till större slakttransporter.

Kontakt