Kulturmiljö

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar ger både upplevelser och kunskaper om vårt län. Länsstyrelsen kan bevilja bidrag till en förening som vårdar en kulturmiljö. Vi beslutar också om tillstånd att förändra en skyddad kulturmiljö.

Bidrag till kulturhistoriska miljöer

En förening som vårdar en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden eller blir mer tillgänglig och användbar för alla kan ansöka om bidrag från Länsstyrelsen.

Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Byggnadsminnen

Länsstyrelsen kan skydda en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö genom att förklara den som ett byggnadsminne. Den som planerar att göra ändringar i ett byggnadsminne behöver tillstånd från Länsstyrelsen. Vi fördelar även bidrag för vård av byggnadsminnen.

Byggnadsminnen

Fornlämningar och fornfynd

Om ni planerar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning behöver ni söka tillstånd från Länsstyrelsen. Kontakta oss om ni hittar ett fornfynd eller påträffar en skadad fornlämning.

Fornlämningar och fornfynd

Kyrkliga kulturminnen

Många av Sveriges kyrkor, kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier är skyddade genom kulturmiljölagen. Det gäller även kyrkor som sålts av Svenska kyrkan. En ändring i ett kyrkligt kulturminne kräver ofta ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger också råd om vård- och underhållsplaner.

Kyrkliga kulturminnen

Tillstånd att använda metallsökare

Enligt kulturmiljölagen är det förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Tillstånd att använda metallsökare

Kulturmiljö på Gotland

Gotlands län kan tyckas överblickbart och lättarbetat men Gotlands ålderdomliga landskap, välbevarade bebyggelse och fornlämningstäta marker gör kulturarvet exceptionellt rikt. För att kunna ha ett medvetet förhållningssätt till arbetet med länets kulturmiljöer har länsstyrelsen tagit fram en kulturmiljöprofil och en kulturmiljöstrategi.

Kulturmiljöprofil

Kulturmiljöprofilen tog länsstyrelsen fram i bred regional samverkan under åren 2014 och 2015. Kulturmiljöprofilen innehåller tolv olika kulturspår som beskriver Gotland i stort. Dessa är:

 • Mötesplats i Östersjön från forntid till idag
 • Välbevarat historiskt jordbrukslandskap
 • Fornlämningstätt och fyndrikt
 • 100 medeltida kyrkomiljöer, rika på inventarier och traditioner
 • Världsarvsstaden Visby med tusenårigt tidslager
 • Småskalig industri med fokus på kalk- och sandstensbrytning
 • Fiskelägen och hamnar
 • Försvarshistoria mitt i Östersjön
 • Det gotländska ljuset – konstnärernas, sommargotlänningarnas och turisternas
  favoritö
 • Små landsbygdsnära tätorter och 92 socknar
 • Trädgårdsstaden Visby och det gröna kulturarvet
 • Mångfaldens ö genom historien

Kulturmiljöstrategi

I samband med framtagandet av kulturmiljöprofilen tog länsstyrelsen även fram en kulturmiljöstrategi som ska ses som ett övergripande inriktningsdokument för hur länsstyrelsen vill ta sig an de kommande årens kulturmiljöarbete i syfte att bidra till ett hållbart samhälle på Gotland.

Länsstyrelsens regionala mål är:

 • Få mer balans mellan att bevara, använda och utveckla öns kulturmiljöer samt i större utsträckning synliggöra sambanden mellan dessa aspekter
 • Gå från enskilda intressen till mer allmänna och breda gotländska intressen
 • Stimulera en ökad samverkan och samfinansiering mellan olika aktörer på Gotland
 • Oftare lyfta fram tvärperspektiv som kön, etnicitet, barn och tillgänglighet kopplat till kulturmiljöarbetet på Gotland
 • Integrera kulturmiljöperspektivet ännu mer i andra samhällsprocesser på Gotland

Till grund för strategin ligger förutom kulturmiljöprofilen de nationella målen med kulturmiljöarbetet, framtagna av Riksantikvarieämbetet. Dessa är:

 • ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas
 • människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön
 • ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser
 • en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen

Länsfakta kulturmiljö

2017-12-31

Objekt

Antal

Antal registrerade fornlämningar (exkl. marina)

13 267

Antal byggnadsminnen enligt 3 kap. kulturmiljölagen

378

Antal kyrkobyggnader enligt 4 kap. kulturmiljölagen

99

Riksintresseområden för kulturmiljövården, antal

60

Riksintresseområden för kulturmiljövården, yta (ha)

38 252

Kulturreservat, antal

1

Kulturreservat, yta (ha)

30

Andel av länets kommuner som har kulturmiljöprogram (%)

100

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län