Vatten

Hos länsstyrelsen kan du söka tillstånd och dispens om du vill göra olika åtgärder i och kring vatten. Vi arbetar även med tillsyn över till exempel vattenkraftverk och dammar.

Vattenverksamhet

Att anlägga en brygga, muddra, dämma eller leda bort grundvatten är exempel på vattenverksamheter. För att få bedriva vattenverksamhet krävs oftast tillstånd eller att du gör en anmälan.

Vattenverksamhet

Dumpning

Det är förbjudet att dumpa avfall inom Sveriges sjöterritorium. Länsstyrelsen och i vissa fall Havs- och vattenmyndigheten kan ge dispens för dumpning i vatten om det kan ske utan att människors hälsa och miljön riskerar att skadas.

Dumpning

Restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen samarbetar med andra aktörer i arbetet med att restaurera sjöar och vattendrag, för att återställa vattenmiljöer som har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Vi betalar bland annat ut bidrag till åtgärder och tar fram åtgärdsplaner.

Restaurering av sjöar och vattendrag

Stöd till åtgärdsarbete mot övergödning

Övergödning är ett utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden. Genom regeringens särskilda satsning för att minska övergödningen finns medel att söka för lokala åtgärder.

Stöd till åtgärdsarbete mot övergödning

Regional vattenförsörjningsplan

Länsstyrelsen arbetar under 2016-2018 med framtagandet av Regional vattenförsörjningsplan. Tillgången på vatten för vattenförsörjningen är ett av våra viktigaste samhällsintressen och en förutsättning för tillväxt. På Gotland är vattenfrågan ständigt aktuell och prioriteras högt. Nationellt lyfts just samverkan inom arbetet med dricksvattenförsörjning som en viktig framgångsfaktor.

Regional vattenförsörjningsplan

Värna vattnet

Här hittar du aktuell information kring vattenläget på Gotland.

Värna vattnet

Kontakt