Stängselbidrag i kalkbarrskog med höga naturvärden

Två kor går och betar i ett skogsområde.

Foto: Gunilla Lexell

Under 2023 kan du som äger kalkbarrskog med höga naturvärden på Gotland ansöka om bidrag för att stängsla in skogsområdet för bete. Projektet finansieras med medel inom Åtgärdsprogram för hotade arter.

De gotländska skogarna har betats under mycket lång tid. Bete i kombination med plockhuggning har skapat en varierad och luckig skog, vilket har gynnat en mängd arter. I de solvarma, blomrika gläntorna trivs fjärilar och bin, och på grund av att dessa skogar aldrig kalavverkas utgör de en gynnsam miljö för olika svampar som lever i symbios med tall och gran.

Den traditionella skötseln gynnar många arter i kalkbarrskogen, dels genom själva betet, dels genom plockhuggningen som bevarar skogens kontinuitet av galma träd och senvuxna granar. Att stängsla in och beta skogen kan även vara ett sätt att anpassa djurhållningen till ett förändrat klimat, genom att trygga betestillgången under torra somrar.

Under 2023 utlyser Länsstyrelsen i Gotlands län ett stängslingsbidrag för dig som vill stängsla in kalkbarrskog med höga naturvärden och sköta den med bete och sparsam plockhuggning under en femårsperiod. Bidraget täcker upp till 75 procent av stängslingskostnaden, baserad på en schablonkostnad om 100 kr / m. Dock betalas högst 100 000 kr ut i bidrag.

Så här går det till

  • Fyll i ansökan via ansökningsformuläret nedan senast den 1 september 2023.
  • Länsstyrelsen går igenom ansökningarna, gör fältbesök och rangordnar ansökningarna utifrån kriterier för värdefull kalkbarrskog.
  • Länsstyrelsen skickar ett förslag till avtal om bidrag för stängsling. Enligt avtalet förbinder du dig att sköta skogen så att naturvärdena gynnas och stängslet underhålls under fem år framöver.
  • Markägaren stängslar marken och meddelar länsstyrelsen när det är klart, dock senast 20 mars 2024.
  • Länsstyren besiktigar stängslet och betalar ut bidraget.

Ansök om bidrag till stängsling i kalkbarrskog med höga naturvärden

  1. Skapa en karta med länsstyrelsens karttjänst. På kartan ska det tydligt framgår var kalkbarrskogen med höga naturvärden ligger (rita ut gränsen) och sträckan som ska stängslas. Lämplig skala är 1:500 – 1:10 000. I kartverktyget kan du även ta fram areal, längd och dokumenterade naturvärden som ska anges i ansökan.
  2. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen)
  3. När du fyllt i formuläret klicka på skicka längst ner
  4. Kontrollera att en bekräftelse på din ansökan har skickats till din e-post.

Sökande


Berörd fastighet

Skogens naturvärden

Till exempel nyckelbiotop, naturvärdesobjekt eller annan inventering. Om annat naturvärde, beskriv det med egna ord.
Ligger skogen du vill stängsla i värdetrakt? Se länsstyrelsens webbkarta. * (obligatorisk)
Ligger skogen du vill stängsla i värdetrakt? Se länsstyrelsens webbkarta.Till exempel rödlistade signalarter.Använd gärna länsstyrelsens karttjänst i länken ovanför formuläret för att ta fram en karta.


Frågor och svar om bidraget

Du kan få bidrag för 75 procent av hela kostnaden för stängsling baserad på en schablonkostnad på 100 kr/m. Högsta belopp som betalas ut är dock 100 000 kr. Bidrag utgår endast för skog med höga naturvärden som beskrivs ovan. Om annan skog eller mark ingår i fållan kommer motsvarande stängselsträcka räknas bort om den är längre än den sträcka som krävs för att stängsla skogen med höga naturvärden.

Betesmarken och det stängsel som sätts upp ska vara lämpligt för nöt, får, häst eller getter.

Om du får jordbruksstöd skogsbete kan du inte få stängselbidraget för att ersätta ett dåligt stängsel.

Du kan söka stöd för Nokås från Skogsstyrelsen även om du sökt eller söker stängselbidraget.

Om Nokås på Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även söka jordbruksstöd för skogsbete efter att du fått stängselstöd. Det är dock inte säkert att din mark uppfyller de kriterier som krävs för bidraget.

Om miljöersättning för betesmarker och slåtterängar på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Via länkarna nedan kan du hitta mer information om naturvärden i kalkbarrskog och hur de kan gynnas av bete. Du kanske även har fått en inventeringsrapport från länsstyrelsen eller information om nyckelbiotoper från skogsstyrelsen.

Naturvårdande skötsel av betespräglade kalkbarrskogar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Janne, korna och kalkbarrskogen (film av Biotopia Uppsala) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om kalkbarrskog på Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är ett av Sveriges verktyg för att rädda hotade arter och deras livsmiljöer. Arbetet fokuseras på vissa utvalda arter och naturtyper och är ett komplement till områdesskydd och miljöstöd (jord och skog). Åtgärder genomförs på strategiska platser i landskapet i samverkan med markägare.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss