Länsstyrelsens uppdrag med anledning av covid-19

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland. Länsstyrelsen deltar i det gemensamma samordningskansliet för covid-19 som rapporterar löpande till Regeringskansliet.

Länsstyrelsen har alltid haft en viktig roll vid samhällskriser. Under pandemin har länsstyrelsen en nyckelfunktion i arbetet med att samordna arbetet med att minska smittspridningen och har därmed fått ett flertal stora och viktiga regeringsuppdrag.

Länsstyrelsen arbetar i stab sedan mars 2020. För att klara de nya uppdragen har vi omfördelat våra resurser och ställt om arbetet, vilket innebär att vi tillfälligt fått prioritera ned vissa arbeten. Detta kan innebära något längre svars- och handläggningstider än normalt.

Länsstyrelsen har som mål är att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, verka för att smittspridningen begränsas och att negativa effekter på samhället minimeras.

Inriktning för länsstyrelsens arbete

 • Inom ramen för länsstyrelsens tillsynsuppdrag ska vi stötta och kontrollera verksamheter i syfte att minska smittspridning enligt den tillfällig covid-19-lagen.
 • Vi samverkar med länets aktörer för att skapa en samlad lägesbild för länet.
 • I samverkan med andra parter verkar länsstyrelsen för att varje verksamhet och arbetsgivare vidtar åtgärder för att minska smittspridningen och att arbetsgivare möjliggör hemarbete för arbetstagare i så hög utsträckning som möjligt och på längre sikt.
 • Vi säkerställer samhällsviktig verksamhet genom framförhållning, planering, samverkan och löpande verksamhetsprioritering inom den egna organisationen.
 • Vi skapar förutsättningar för uthållighet genom att ta höjd för personalbortfall, samhällspåverkan, tillfälligt ändrade arbetsuppgifter och långvarigt förändrade arbetsförhållanden.
 • Vi upprätthåller förtroende för samhällets institutioner hos allmänhet, företag, myndigheter och civilsamhället genom att utföra vårt arbete på ett demokratiskt, rättssäkert och effektivt sätt samt motverka desinformation och polarisering genom saklig information och transparens.

Länsstyrelsens nuvarande uppdrag med anledning av pandemin

 • Redovisa och vidareutveckla formerna för regional och lokal samverkan inför eventeuella smittutbrott av covid-19
 • Ansvarar för tillsynen enligt den tillfälliga covid-19-lagen
 • Uppdrag att regelbundet redovisa arbetet i länet med anledning av spridningen av covid-19
 • Får besluta om vissa föreskrifter enligt covid-19-lagen
 • Tar fram förslag på insatser vid olika smittspridningsscenarier av det virus som orsakar sjukdomen covid-19
 • Uppdrag att bistå regionerna i att genomföra vaccination mot covid-19
 • Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, råd och riktlinjer som utfärdas för att minska smittspridningen
 • Samverkan med regionens livsmedelsinspektörer enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
 • Uppdrag att bistå regionerna i att säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19
 • Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial

Kontakt