Uppstaig

Barrskog och våtmark i Uppstaigs naturreservat

Vandra i barrskog och våtmark i Uppstaig. Foto: Magnus Martinsson

Om du vill se ett av Gotlands mest urskogslika områden är det till naturreservatet Uppstaig du ska bege dig. Men ta med en GPS eller karta och kompass, för det är lätt att irra bort sig i den högvuxna och täta skogen.

Naturreservatet Uppstaig omfattar ett nästan 1,8 kvadratkilometer stort skogsområde som från länsväg 631 sträcker sig norrut mot Histilles och Ängmansvik. Stora delar av reservatet har en urskogsartad karaktär, och framför allt norr om Hällträsk hittar man åtskilliga tallar och granar som är 250-300 år gamla. Här finns det också gott om torrträd och lågor, det vill säga trädstammar som har fällts av vinden och sedan fått ligga kvar och långsamt förmultna – i Sverige finns flera tusen arter djur, växter och svampar som är beroende av tillgång på död ved för att kunna överleva långsiktigt. I den mellersta och södra delen av reservatet finns flera våtmarker, varav Hällträsk är den största.

Inne i skogen domineras markvegetationen av olika arter skogsmossor, som ibland bildar en tät, mjuk matta. Vanliga är ris som blåbär, lingon och ljung samt örter som vitsippa, blåsippa, stenbär, ekorrbär, linnéa, skogsstjärna och vitpyrola. Här och var finns täta bestånd av ormbunkarna örnbräken och ekbräken, och på flera ställen slingrar sig revlummer fram över marken. Den vackra vita skogsliljan hör till områdets vanligaste orkidéer.

Även fågellivet är förhållandevis rikt, och till områdets häckande arter hör bland annat gärdsmyg, skogsduva, större hackspett och spillkråka. Vissa år häckar även pärluggla och duvhök.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon annat än på anvisad väg och parkeringsplatser,
  • tälta,
  • göra upp eld,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • plocka sådana svampar som växer på levande eller döda träd,
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Skyddsår: 1996, utvidgat 2009
Socken: Gammelgarn, Kräklingbo och Östergarn
Karaktär: Naturskog och våtmark
Areal: 178 hektar
Markägare: Privata/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Uppstaig ligger omedelbart norr om vägen mellan Kräklingbo kyrka och Östergarn. Skylt "Naturreservat" visar in till P-plats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss