Grogarnsberget

En bit av den flikiga kusten längst Grogarnsberget

En bit av den flikiga kusten längst Grogarnsberget

Den gotländska ostkusten är mestadels ganska låglänt och flack. Grogarnsberget, som reser sig drygt 30 meter över havet och på tre sidor avgränsas av branta klintar, utgör ett storslaget undantag. Från klintkrönet ute på Grogarnshuvud har man en enastående utsikt över havet i öster och Östergarnsholm med sina två fyrar.

Uppe på berget omväxlar häll- och alvarmarker med talldungar och små våtmarker. På den nordligaste delen av berget saknas jordtäcke nästan helt, medan berggrunden på delar av den södra delen täcks av något tjockare jordlager. Nedanför klintarna ligger stora stenblock som vittrat sönder från klinten, här finns också partier med tätare skog, buskmarker och öppna klapperstensstränder.

På de öppna hällmarkerna domineras växtligheten av mossor och lavar samt gräset fårsvingel. Här hittar man också torktåliga arter som gul, vit och stor fetknopp samt ettåriga växter som hällfibbla, kalknarv, kalkkrassing, grusviva och alvarkösa. Där jordtäcket är lite tjockare tillkommer bland annat kattfot, solvända, axveronika, vildlin, backtimjan, gulmåra, brudbröd och knappstånds. I rasbranterna växer murgröna, och här hittar man också ormbunkarna stenbräken, murruta och svartbräken.

Till de fåglar som häckar på Grogarnsberget hör bland annat sånglärka, stenskvätta och hämpling. Under högsommaren ser man ofta den stora apollofjärilen flyga över de öppna hällmarkerna, och i rasbranterna lever den lilla tandpuppsnäckan samt flera ovanliga arter myror.

Uppe på Grogarnsberget ligger resterna efter Gotlands näst största fornborg. Den omfattar en areal på 18 hektar och skyddas på tre sidor av branta bergsstup och mot landsidan av en yttre, 450 meter lång och 10 meter bred vall av kalksten och jord. I vallen, som kantas av stora kalkstensflisor, finns tre öppningar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • föra motordrivet fordon utanför anvisad väg (förbudet omfattar inte väg som är tillåten för körning med tillstånd för rörelsehindrad, se reservatskarta),
 • parkera husbil nattetid mellan 23.00 och 06.00 eller att ställa upp husvagn,
 • göra upp eld annat än på anvisade eldplatser,
 • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
 • plocka eller gräva upp växter,
 • avsiktligt skada, döda eller samla in djur. 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 2007
Socken: Östergarn
Karaktär: Stenstrand, alvarmark och branta klintar.
Areal: ca 253 hektar
Markägare: Naturvårdsverket/Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000 

Hitta hit

Hitta hit

Grogarnsberget ligger ca 1,3 km öster om Östergarns k:a. Nås lättast via Katthammarsvik.

Ta en titt

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss