Höga temperaturer i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bräntings

Bräntings

I direkt anslutning till väg 148, mellan Rute kyrka och Fårösund, ligger flera naturreservat som alla på olika sätt utgör fina exempel på norra Gotlands ofta karga och starkt betespräglade natur med stort inslag av alvarmarker och våtmarker. Av dessa är Bräntings det mest varierade med rikt inslag av lövträd.

Markerna kring Bräntings gård uppvisar en stor mångfald och rikedom av naturtyper och arter. Områdets mosaik av betespräglad, extremt lågvuxen hällmarkstallskog, alvarmarker och våtmarker i norr bildar tillsammans med de gamla lövrika inägo-markerna i söder ett historiskt och biologiskt intressant och värdefullt reservat. Väster om Bräntings ligger naturreservat Sigfride, i sydväst naturreservatet Nors och i norr naturreservatet Bräntings haid.

Reservat utgörs i sina norra delar av typisk nordgotländsk utmark med förekomst av karg hällmarkskog, kalkhällmarker, grusalvar och starr- och gräsbevuxna vätar. Här finner man även Brutmyr, en hydrologiskt ostörd agmyr med tillhörande källområden. Skogen domineras av tall med inslag av åldrig, senvuxen gran. Enbuskarna har hög ålder, många av dem är över 250 år gamla.

I den västra kanten av reservatet hittar du vackra skogstäckta åsformationer. Söder om åsbildningarna finns reservatets gamla inägomarker. Här har jorden varit bördig nog för att hålla ängsmarker, och detta område hyser spår av bebyggelse från yngre järnålder. Flera husgrunder, så kallade kämpgravar, från denna tid vittnar om att en gård då legat här. Lövmarkerna består här av påtagligt åldrig ädellövskog. Här finns även en del örtrika, öppna kalkgräsmarker, fuktängar och mindre myrmarker. Längst i sydväst finns uppspringande vatten och en vacker källmyr. Öster om källmyren ligger ett område kallat Storänge, vilket var gårdens gamla ängsmarker.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 •  föra motordrivet fordon annat än på anvisad parkeringsplats,
 • ställa upp husvagn eller husbil,
 • göra upp eld. Medhavt fältkök får dock användas,
 • plocka bär, växter eller svampar annat än för eget behov,
 • medföra okopplad hund,

Det är inte tillåtet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • använda området för organiserade tävlingar, övningar, lägerverksamhet eller liknande,
 • samla in djur, växt, svamp eller lav för vetenskapliga eller andra studier, eller på andra sätt skada eller störa växt- och djurlivet.

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för:

 • plockning av bär, marksvamp och blommor för husbehov, dock får inte fridlysta eller rödlistade kärlväxter plockas,
 • att mindre exkursioner i kunskapsspridande syfte genomförs, med samma begränsningar som punkten ovan,
 • djurhållare att använda okopplad hund för att samla in betesdjur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Skyddsår: 2013
Socken: Rute
Karaktär: Kalkbarrskog
Areal: ca 278 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Bräntings ligger ca 2,5 km öster om Rute kyrka 

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss