Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bergbetningen

Naturområde med gles skog i område täckt av klappersten. Till vänster är en sluttning nedåt. Man kan se en upptrampad stig i stenfältet som leder bortåt. Närmast i bild är en trapp av kortare trästockar i stenraset.

Bergbetningen ligger strax norr om Visby och har bland annat en naturstig som leder genom naturreservatet. Foto: David Skoog.

Utsikten från klintkrönet, de murgrönsklädda tallarna och närheten till Visby gör naturreservatet Bergbetningen till ett omtyckt utflyktsmål. Reservatet är en geologiskt och botaniskt värdefull del av kustklinten norr om Visby. Genom reservatet löper en drygt 10 meter hög klint, vars krön ligger på en höjd av cirka 35 meter över havet. Från krönet har besökaren en vidsträckt utsikt över havet i väster och kusten norr om Visby.

Genom reservatet sträcker sig en brant klint, den är en del av den mäktiga kustklint som sträcker sig längst större delen av Gotlands nordvästkust. Nedanför klinten bildar lossvittrat material – allt från mindre stenar till jätteblock – en rasbrant som på sina håll når nästan ända upp till klintkrönet. Utanför rasbranten blir marken planare och sluttar endast svagt ned mot den väg som utgör reservatets gräns i väst. Marken består här av rundslipade stenar och har närmast karaktären av ett klapperstensfält. Uppe på klinten går hällen på många ställen i dagen eller täcks bara av ett tunt jordtäcke.

Vybild från en höjd. Man ser en barrskog med glesa lågvuxna träd i ett område med lösa mindre stenar. Som ett klapperstensfält.

Utsikt från klinten i reservatet. Foto: David Skoog

Uppe på klinten finns låga, marvuxna tallar, och en och annan oxel. Buskskiktet består främst av en-, slån- och nyponbuskar. På en del håll täcks marken av mjölonmattor. Mestadels dominerar dock en torrängsartad växtlighet. I rasbranten nedanför klinten står enstaka tallar och oxlar. I den södra delen växer vejksel, en mellaneuropeisk buske som infördes till Galgbergsområdet på 1800-talet. Utanför rasbranten finns ålderstigna, grovstammiga och knotiga tallar. Vad som främst ger den här delen av reservatet dess
speciella karaktär är alla de murgrönor som likt lianer slingrar sig uppför träden och över stenblocken. Murgrönan, som är Gotlands landskapsblomma, blommar först i oktober. De svarta frukterna mognar påföljande vår och äts då gärna av fåglar som koltrast och björktrast, som på så sätt sprider fröna.

Stig genom tätvuxen skog med buskar och träd där träden har delvis blivit övervuxna av murgröna.

Naturstigen som leder genom reservatet leder bland annat genom en trolsk skog där träd och mark delvis är täckt av murgröna. Foto: David Skoog

Fågellivet är relativt rikt i den nedre, mer tätbevuxna delen av reservatet. Till de häckande arterna hör främst olika arter av småfåglar som koltrast, rödhake, bofink, grönfink, lövsångare, ärtsångare, svarthätta, nötväcka, talgoxe och blåmes.

Ett utmärkt sätt att bekanta sig med naturreservatet är att gå den 1,5 kilometer långa naturstig som löper i en slinga genom området.

Ett barn går längs en stig i en tätbevuxen skog. En stor sten ligger vid sidan av stigen och barnet tar stöd mot stenen när hen går förbi.

Naturstigen ger en spännande vandring för både stor som liten och ger liv till fantasin. Det bor även många småfåglar i området att upptäcka. Foto: David Skoog

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon,
  • ställa upp husvagn eller tälta,
  • göra upp öppen eld; medförd grill eller fältkök får dock användas,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
  • plocka eller gräva upp växter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår:1995 
Socken: Visby
Karaktär: Kustklint
Areal: ca 9 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Bergbetningen ligger ca 1,5 km norr om Visby, omedelbart söder om Snäck

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss