Försäljning

När en nationalpark bildas måste den mark som ska ingå i nationalparken ägas av staten. Du som äger mark i den planerade nationalparken kommer att bli tillfrågad om att sälja berört markområde till staten. Genom att vara med och bilda en nationalpark kan du som markägare bidra till att vårt gemensamma natur- och kulturarv bevaras för framtida generationer.

Hur värderas min mark?
Naturvårdsverket har upphandlat en oberoende konsult för värderingsarbetet. Marknadsvärdet bedöms genom en jämförelse mellan den mark som är aktuell för försäljning och jämförbar mark som nyligen har sålts på den öppna marknaden. När det gäller skogsmark görs även en värdering där hänsyn tas till skogens långsiktiga avkastning. En viktning görs sedan mellan de olika värderingsmetoderna. Vid köp av mark inför att en nationalpark bildas betalar staten marknadsvärdet plus 25 procent.

Hur går förhandlingen med staten till?
Under förhandlingen kommer du ha kontakt med länsstyrelsen eller en konsult som
upphandlats för förhandlingsarbetet, för statens räkning. Syftet med förhandlingen är
att komma överens om affären. Om du vill kan du anlita ett ombud som företräder dig i
förhandling eller hjälper dig med granskning av värdering. Naturvårdsverket betalar normalt skäliga ombudskostnader som i förväg bestämts i samråd med Naturvårdsverket.

Vem skriver avtal med mig?
Naturvårdsverket undertecknar avtal om köp.

När får jag pengarna och hur ska de beskattas?
Köpeskillingen betalas normalt ut på den tillträdesdag vi kommit överens om. Beloppet
beskattas enligt reglerna för skatt på kapitalinkomst (fastighetsförsäljning). Naturvårdsverket lämnar inga uppgifter om utbetalad köpeskilling till Skatteverket. Du som fastighetsägare ska själv lämna dessa uppgifter i din deklaration.

Kontakt