Upptäck naturen runt Bästeträsk

Variation kännetecknar naturen vid Bästeträsk. Här bildar skogar, alvarmarker, våtmarker och sjöar en mosaik av livsmiljöer för en mångfald av arter. Det är Gotlands sjörikaste område, med många mycket grunda sjöar. Våtmarker finns det också gott om, både stora agmyrar, rikkärr och fuktängar med en rik flora. Steniga stränder möter havet i tre väderstreck. Under havsytan är de marina värden höga med sjö gräsängar och blåmusslor.

Tallarna står glest på den magra marken och talldungarna varvas ofta med alvar. På sina håll finns inget jordtäcke alls och berggrunden blir synlig. I en del hällmarker bildar karstsprickor vackra mönster som formats av att vatten och kolsyra löser upp kalkstenen. Karsthällmarker är en ovanlig naturtyp i Sverige och de stora hällmarksområdena som finns här är bland de bästa exemplen som finns på Gotland.

Området är rikt på kulturhistoriska spår och även fornlämningar från olika tider. Odlingslandskapet och den omgivande skogen som präglats av bete genom åren, minner om hur marken brukats under lång tid. Hässleänget är ett av få områden med lövträd och ängsmarken hävdas med slåtter än i dag.

I bildspelet syns nattskärra, solvända, kungsörn, apollofjäril, axveronika, backtimjan, halsbandsflugsnappare och gädda, de är några av alla de arter som trivs vid Bästeträsk.

Friluftsliv

Äldre småvägar och stigar leder den upptäcktslystna in bland naturvärden och kulturhistoriska miljöer. Här kan du cykla, vandra eller paddla på sommarhalvåret och med lite tur åka skridskor på vintern. Det är ett område som uppskattas av och används för rekreation av både närboende och långväga besökare.

Det finns många fina naturreservat på den här delen av Gotland. Klicka dig vidare till naturreservaten i kartan och planera din nästa utflykt.

Följ med på en guidning

Följ med på en digital guidning i den planerade nationalparken.

Kontakt