Frågor & svar

Här publicerar vi frågor och svar från arbetet med att bilda en nationalpark i Bästeträskområdet.

Varför bilda nationalpark i just det här området?
Det är ett unikt område med enastående naturvärden och en mycket stor artrikedom, även i ett europeiskt perspektiv. Naturen har inte påverkats negativt av rationella brukningsmetoder eller annan exploatering i särskilt stor utsträckning. Området är ovanligt stort och opåverkat för att vara i södra Sverige. Genom att bilda en nationalpark kan naturvärdena bevaras och utvecklas och förutsättningar skapas för besökare att upptäcka området.

Hur lång tid kommer det ta att bilda nationalparken?
Det kommer att ta flera år innan nationalparken kan invigas. Ofta tar ett nationalparksprojekt minst 5–6 år.

Inom vilket område kan det bli nationalpark? 
Mark och vatten som ingår i en nationalpark måste ägas av staten. Arbetet med att köpa in mark är påbörjat och kommer pågå under flera år. Ett förslag för avgränsningen kommer sedan lämnas till regeringen som efter riksdagens godkännande beslutar om nationalparkens gräns. Det kommer därför dröja flera år innan vi vet hur den blivande nationalparkens omfattning blir i detalj.

Nationalparken ska om möjligt binda ihop de naturreservat som redan finns med andra angränsande områden med höga naturvärden för att bilda ett större sammanhängande skyddat område. Inom en nationalpark behöver det även finnas utrymme för besöksplatser med till exempel information, rastplatser och strövstigar. Tillgängligheten till nationalparken behöver tryggas genom att det på lämpliga ställen skapas kontakt med vägar.

Under projektets gång kommer vi att arbeta med inköp av mark inom det geografiska område som anges i kartan nedan. En stor andel av marken ägs redan av staten och markägare inom området kan komma att bli tillfrågade om att sälja aktuella delar av deras fastigheter. Tomtmark och åkermark ingår generellt inte i en nationalpark och köps därför inte in.

Bästeträsk arbetsområde

Hur påverkar det här mig som markägare i området?
I en nationalpark måste staten äga all mark. Alla markägare som blir berörda kommer så småningom att kontaktas och bli tillfrågade om de vill sälja sin mark för att ingå i nationalparken. Markägare som är intresserade av att sälja sin mark kan redan nu kontakta länsstyrelsen eller Naturvårdsverket.

Hur kommer markägarna att ersättas?
Det är miljöbalken och expropriationslagen som reglerar ersättningen till markägare. Ersättningen grundar sig på marknadsvärdet plus ett påslag med 25 procent på marknadsvärdet. Oberoende värderare får i uppdrag att värdera marknadsvärdet.

Hur påverkas jag som äger ett hus i området av att det blir en nationalpark?
Du som äger ett hus i området kommer förmodligen inte att påverkas särskilt mycket eftersom bebyggd tomtmark normalt inte ingår i en nationalpark.

Vilka möjligheter har jag att bygga på min obebyggda tomt och vilka möjligheter har jag att bygga till?
Föreskrifterna för en nationalpark kommer enbart att gälla i nationalparken. För de tomter eller andra fastigheter som inte inkluderas i nationalparken kommer det inte att finnas några restriktioner utöver de som finns idag och bygglov kommer att hanteras av Region Gotland precis som vanligt.

Kommer allt att bli förbjudet i området nu?
Nej, en nationalpark innebär inte några automatiska förbud. Eventuella regleringar ska syfta till att skydda områdets bevarandevärden för framtida generationer och bidra till att nationalparkens syfte säkerställs. Friluftsliv, upplevelser och aktiviteter är viktiga ingredienser i en nationalpark. Vi vill i möjligaste mån arbeta med kanalisering och zonering istället för med föreskrifter och förbud.

Hur kommer bete, jakt och fiske att påverkas?
Bete är en viktig faktor för att kunna bevara områdets naturvärden, bete blir en naturlig del av den blivande nationalparkensparkens skötsel och förvaltning. För jakt och fiske finns redan ett gällande regelverk, om det bedöms vara otillräckligt för att uppnå syftet med nationalparken är det möjligt att införa ytterligare regleringar.   

Hur påverkar nationalparken möjligheten att använda Bästeträsk som vattentäkt?
Allt som sker inom sjöns avrinningsområdet påverkar vattnet och dess kvalitet. En nationalpark bidrar till att skydda avrinningsområdet för framtiden. Nationalparken hindrar inte fortsatt vattenuttag från Bästeträsk inom nuvarande tillstånd.

Är det säkert att det blir en nationalpark?
Det är mycket sannolikt att det blir en nationalpark i området. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland arbetar för att det ska bildas en nationalpark och Naturvårdsverket äger redan mycket mark i området. Ett definitivt beslut tas av regering och riksdag och det är först då som det med säkerhet blir en nationalpark.

Kontakt