Frågor & svar

Här publicerar vi frågor och svar från arbetet med att bilda en nationalpark i Bästeträskområdet.

Varför bilda nationalpark i just det här området?
Det är ett unikt område med enastående naturvärden och en mycket stor artrikedom, även i ett europeiskt perspektiv. Naturen har inte påverkats negativt av rationella brukningsmetoder eller annan exploatering i särskilt stor utsträckning. Området är ovanligt stort och opåverkat för att vara i södra Sverige. Genom att bilda en nationalpark kan naturvärdena bevaras och utvecklas och förutsättningar skapas för besökare att upptäcka området.

Hur lång tid kommer det ta att bilda nationalparken?
Det kommer att ta flera år innan nationalparken kan invigas. Ofta tar ett nationalparksprojekt minst 5-6 år.

Hur ser kartan ut för den blivande nationalparken?
Exakta geografiska gränser för den blivande nationalpark är inte klara. Mark och vatten som ingår i en nationalpark måste ägas av staten. Att köpa in mark ingår i nationalparksbildandet och nationalparkens avgränsning kommer därmed att vara osäker under flera år då köp av mark och förhandlingar pågår.

Hur påverkar det här mig som markägare i området?
I en nationalpark måste staten äga all mark. Alla markägare som blir berörda kommer så småningom att kontaktas och bli tillfrågade om de vill sälja sin mark för att ingå i nationalparken. Markägare som är intresserade av att sälja sin mark kan redan nu kontakta Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket.

Hur kommer markägarna att ersättas?
Det är miljöbalken och expropriationslagen som reglerar ersättningen till markägare. Ersättningen grundar sig på marknadsvärdet plus ett påslag med 25 % på marknadsvärdet. Oberoende värderare får i uppdrag att värdera marknadsvärdet.

Hur påverkas jag som äger ett hus i området av att det blir en nationalpark?
Du som äger ett hus i området kommer förmodligen inte att påverkas särskilt mycket eftersom bebyggd tomtmark normalt inte ingår i en nationalpark.

Vilka möjligheter har jag att bygga på min obebyggda tomt och vilka möjligheter har jag att bygga till?
Föreskrifterna för en nationalpark kommer enbart att gälla i nationalparken. För de tomter eller andra fastigheter som inte inkluderas i nationalparken kommer det inte att finnas några restriktioner utöver de som finns idag och bygglov kommer att hanteras av Region Gotland precis som vanligt.

Kommer allt att bli förbjudet i området nu?
Nej, en nationalpark innebär inte några automatiska förbud. Eventuella regleringar ska syfta till att skydda områdets bevarandevärden för framtida generationer och bidra till att nationalparkens syfte säkerställs. Friluftsliv, upplevelser och aktiviteter är viktiga ingredienser i en nationalpark. Vi vill i möjligaste mån arbeta med kanalisering och zonering istället för med föreskrifter och förbud.

Hur kommer bete, jakt och fiske att påverkas?
Bete är en viktig faktor för att kunna bevara områdets naturvärden, bete blir en naturlig del av den blivande nationalparkensparkens skötsel och förvaltning. För jakt och fiske finns redan ett gällande regelverk, om det bedöms vara otillräckligt för att uppnå syftet med nationalparken är det möjligt att införa ytterligare regleringar.   

Hur påverkar nationalparken möjligheten att använda Bästeträsk som vattentäkt?
Allt som sker inom sjöns avrinningsområdet påverkar vattnet och dess kvalitet. En nationalpark bidrar till att skydda avrinningsområdet för framtiden. Nationalparken hindrar inte fortsatt vattenuttag från Bästeträsk inom nuvarande tillstånd.

Är det säkert att det blir en nationalpark?
Det är mycket sannolikt att det blir en nationalpark i området. Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket arbetar för att det ska bildas en nationalpark och Naturvårdsverket äger redan mycket mark i området. Ett definitivt beslut tas av regering och riksdag och det är först då som det med säkerhet blir en nationalpark.

Kontakt