Förstudie gav viktiga underlag

Mellan 2016 och 2018 genomfördes en förstudie för att närmare belysa förutsättningarna för att bilda en nationalpark i området. Under förstudien arrangerades möten, workshops och fältvandringar för att ha en aktiv dialog med de som bor, verkar i eller har intresse av området. En kartläggning gjordes även över hur området används idag och vilka möjligheter och utmaningar de som bor, verkar i eller har intresse av området ser med en nationalpark. Förstudien fortsatte även med en fördjupad del där frågeställningarna bland annat handlade om råvattenuttag, skötsel, förvaltning, finansiering och näringsliv. Resultaten från förstudien är ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med att bilda en nationalpark.

Se filmerna från förstudien

Kontakt