• Koka vattnet – förorenat dricksvatten inom Visby vattenledningsområde

    Det kommunala dricksvattnet i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem är förorenat av bakterien Clostridium. Region Gotland uppmanar alla med kommunalt dricksvatten i området att koka allt vatten innan man dricker det eller använder det till matlagning. Senaste nytt om händelseutvecklingen hittar du på www.gotland.se/kokavattnet

Tingstäde Fallet

Husgrund i Fallet fornby Foto: Åsa Englund

Insprängt i ett vidsträckt hällmarkslandskap ligger en isolerad järnåldersgård med flertalet husgrunder, vastar och gravfält, som visar på en liten järnåldersbys utveckling och människornas nyttjande av landskapet från äldre till yngre järnålder.

Gravröse Foto: Åsa Englund

I detta karga landskap har en isolerad forntida by legat. Idag kan vi se ett tiotal bevarade husgrunder från vad som troligen utgjort tre gårdar. Sex av husgrunderna ligger innanför det troligen ursprungliga tunet, inhägnat av en stenvast. Två av husen har varit byggda i vinkel, vilket är en ovanlig byggnadsform på Gotland under järnålder. I norr och väst låg åkermarkerna och i söder ligger gravfältet.

De syllstenar till trähus som hittats kan visa på att platsen bebotts kontinuerligt fram till medeltiden.

Husen var byggda av kraftiga stenmurar med tak som stöttades från golvet av kraftiga stolpar. Taken kan ha varit täckta av torv, vass eller ag. Oftast hittar man ingången på husens gavel. Några fönster fanns det inte, däremot små öppningar för att släppa ut röken från eldhärden.

Den värdefulla odlingsmarken hägnades in av stenvastar (stenhägnader) för att djuren inte skulle äta upp skörden.

Vast Foto: Åsa Englund

Bra att veta för dig som besökare

  • Det finns ingen hänvisningsskylt från landsvägen. P-plats finns på en naturlig hällmark. Därifrån får man gå på en ojämn, hällrik skogsväg som inte går att köra, cirka 800 meter.
  • Vid informationstavlan finns folder Pdf, 291.6 kB. till kulturstigen som leder genom området.
  • Området ägs privat och betas av lamm. Tänk på att visa hänsyn och respektera djuren.
  • För att ta sig till lämningarna behöver stätta passeras.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Fornlämningarna skyddas enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Tingstäde

Karaktär: Husgrundsområde, kulturstig

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

 

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 148 mot Fårösund, sväng ned till höger på en mindre skogsväg ca 4,7km norr om Tingstäde kyrka.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss