Västergarn Paviken

Området kring Västergarn är minst sagt ett intressant område. Förutom en intressant och komplex historia som berättar om den tidig handeln och stadsmiljö bjuder Paviken på en vacker, fågelrik, natur.

Området kring Paviken och Västergarn, tillsammans med Kronholmen, är ett omfattade område som speglar betydelsen av hamn och handel under yngre järnålder och medeltid. Vad det gäller just hamn, handel och stadstillväxt, under den här perioden, utgör det här området en av de mest betydelsefulla. Landskapets öppna vyer skapar vackra utsikter men gör också historien mer läsbar.

Paviken

Arkeologiska undersökningar har visat att det här var en hamn- och handelsplats under vikingatid. Den i dag nästan helt igenvuxna sjön var för 1000 år sedan en vik som förbands med havet via ett smalt sund. Platsen fick hade ett skyddat läge väl passande för en hamn.

Arkeologiska utgrävningar tyder på att hamnen anlades under 700-talet och användes till ca 1000-talet. Hamn-och handelsverksamheten flyttade då till Västergarn.

I norra delen av Paviken, vid Idåns utlopp fanns verkstadsaktiviteter och skeppsbryggeri. I Västergarnsån och i sundet genom Kronholmen har spår av pålspärrar och bryggor från vikingatid påträffats.

På åsen sydöst om Paviken ligger ett stort gravfält. Från de arkeologiska undersökningarna som gjorder 2015 visar det på att gravfältet haft en utsträckning långt västerut, ut i vad som idag är åkermarker. Även gravar från yngre järnåldern har påträffats på ömse sidor om Idån.

Naturvärden

Pavikens undervattensvegetation domineras av vårtsärv, en växt som i övrigt är mycket ovanlig i Sverige. I den sydöstligaste delen av reservatet finns en rik förekomst av gotländsk nunneört, en växtart som bara förekommer på Gotland.

Paviken är en av Gotlands fågelrikaste sjöar. Till häckfåglarna hör bland annat grågås, gravand, snatterand, skedand, årta, brun kärrhök, sothöna, småfläckig sumphöna och vattenrall.

Bra att veta för dig som besökare

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Stig
  • Utsiktstorn/fågeltorn

Information

Socken: Västergarn
Karaktär: Hamnplats
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning, naturreservat

Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.