Sundre Kulturväg

Sundre kulturväg

Sundre kulturväg, Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

De öppna landskapen och de kilometerlånga stenmurarna gör färden längs vägen till en upplevelse.

De stenmurar som du ser i landskapet idag härstammar främst från 1700- och 1800-talet, när laga skifte genomfördes. Behovet av att stängsla tros dock ha uppstått redan för 4 000 år sedan när människan började hålla boskap. På flera av de utpekade kulturhistoriska besöksplatserna finns rester av hägnadssystem från järnåldern.

Stenmurarna markerade ägorna men tjänade också ett viktigt syfte i att hålla boskapen utanför de värdefulla odlingarna.

Vägen du åker på genom Sundre är densamma som vid 1600-talets slut.

Kontakt

Serviceinformation

Information

Väg 500 sträcker sig från strax norr om Sundre ned till Hoburgen

Länsstyrelsen samarbetar med Trafikverket för att sköta och underhålla stenmurarna så de förblir synliga längs dessa kulturvägar.